บริการสารสนเทศ

ชั้น 1 

 • บริการยืม-คืนวัสดุห้องสมุด

 • บริการสืบค้นข้อมูล Online Public Access Catalog (Opac)

 • บริการห้อง BOARD GAME

 • บริการห้อง เกมส์ PlayStation

 • บริการห้อง Internet

 • บริการห้องดูภาพยนตร์ Netflix

 • บริการห้องอ่านแบบกลุ่ม

 • บริการปริ้นเอกสาร

ชั้น 2

 • บริการหนังสือวิชาการภาษาไทย
  หมวด A-Z 

 • บริการหนังสือวิชาการภาษาต่างประเทศ 

 • นวนิยายและเรื่องสั้น

ชั้น 3

 • บริการเอกสารสนเทศ 
  เอกสารสนเทศ เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้มีไว้บริการ เพื่อการค้นคว้าเฉพาะในสำนักหอสมุดกลางเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ยืมออก สิ่งพิมพ์ประเภทนี้ได้แก่ หนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล พจนานุกรม รายงานประจำปี รายงานการประชุมต่างๆ หนังสืออนุสรณ์ทุกประเภท ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

 • วิทยานิพนธ์ 
  แหล่งรวบรวมวิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ทั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษาค้นคว้า

การจัดหมวดหนังสือ

หมวด

ประเภท

A ความรู้ทั่วไป

B ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา

C เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

(ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม บรรพบุรุษ

และความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

D ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ

เว้นประวัติของประเทศในทวีปอเมริกา

E-F ประวัติศาสตร์อเมริกา

G ภูมิศาสตร์ แผนที่ มนุษยวิทยา นันทนาการ

H สังคมศาสตร์

J รัฐศาสตร์

L กฎหมาย

K การศึกษา

M ดนตรี

N ศิลปกรรม

P ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี

Q วิทยาศาสตร์

R แพทยศาสตร์

S การเกษตรศาสตร์

T เทคโนโลยี

U ยุทธศาสตร์

V นาวิกศาสตร์

Z บรรณานุกรม และบรรณารักษศาสตร์