ฐานข้อมูล

Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน

วิทยานิพนธ์
รวบรวมวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย และหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งระดับมหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต

งานวิจัย
รวบรวมงานวิจัยทุกสาขา จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย และหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ

บทความวิชาการ
รวบรวมบทความจากแหล่งต่าง ๆ เช่น วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย และหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ

เอกสารนำเสนอผลงานวิชาการ
รวบรวมจากเอกสารการนำเสนอผลงานวิชาการที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน และหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ เป็นเจ้าภาพ

Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP)

รวบรวมงานวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับมหาบัณฑิต

วารสาร Online

อพส.
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (Thai Private University Library)


Link ที่น่าสนใจ

ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ