ฐานข้อมูล

TDC หรือ Thai Digital

Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน

ThaiLIS

วิทยานิพนธ์
รวบรวมวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย และหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งระดับมหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต

งานวิจัย
รวบรวมงานวิจัยทุกสาขา จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย และหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ

บทความวิชาการ
รวบรวมบทความจากแหล่งต่าง ๆ เช่น วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย และหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ

เอกสารนำเสนอผลงานวิชาการ
รวบรวมจากเอกสารการนำเสนอผลงานวิชาการที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน และหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ เป็นเจ้าภาพ

ThaiJO

Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP)

วารสาร Online

Automatic Control, IEEE Transactions on

Evolutionary Computation, IEEE Transactions on

Industrial Electronics, IEEE Transactions on


อพส.
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (Thai Private University Library)


Link ที่น่าสนใจ

ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ