ประวัติ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมมีชื่อว่า "วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์" โดยได้รับอนุญาต ให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชนพ.ศ.2512
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2516 ตั้งอยู่เลขที่ 19/1 ถนนเพชรเกษม (ระหว่าง กม.18-19) แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2535

วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้รับการเปลี่ยนสถานะจากทบวงมหาวิทยาลัย เป็น "มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์" ฃห้องสมุดเกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในขณะนั้น ต่อมาใน พ.ศ.2538 ได้เปลี่ยนสถานะจากห้องสมุด
เป็นสำนักหอสมุดกลางมีพื้นที่ 3,888 ตารางเมตร เป็นอาคารเอกเทศ ปรับอากาศ


ในปี 2542 สำนักหอสมุดได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัย โดยใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ เมจิก ไลบรารี (Magic Library) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาโดยคนไทย

ในปี 2545 ได้นำระบบประกันคุณภาพ ISO 9001: 2000 มาพัฒนาการให้บริการของสำนักหอสมุดซึ่งในปัจจุบัน (2559) สำนักหอสมุดกลางได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001: 2015

ในปี 2551 สำนักหอสมุดดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรจากเดิมโดยปรับใหม่เป็น 3 แผนกคือ สำนักงานผู้อำนวยการ, แผนกเทคนิค และแผนกบริการโดยโครงสร้างใหม่มุ่งเน้น ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการ

ปรัชญา

" ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจบริการ '

ปณิธาน

" มีความมุ่งมั่นในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ "
ตอบสนองมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

พันธกิจ

รักษาและพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ :เป็นแหล่งการเรียนรู้ส่งเสริมการค้นคว้าโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อตอบสนองมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

3. เพื่อรักษาและพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง