ผลงานวิจัยนักศึกษา (IS) ปี 2561

-- การศึกษาองค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านทาวน์โฮมในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร / วสัน  ทิวันทา

-- ความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนดของผู้ทำบัญชีกับปัญหาการทำบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / พรรษพร นิวัตเสริมไชย  

-- คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล / ณัฐฐาพร  ธีรศรีพงศ์ 

-- คุณลักษณะของผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์กับการวางแผนภาษีอากรกรณีศึกษาบริษัทจำกัดในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร / ปรัชศดาพร  บุนนาค

-- ปัจจัยความผูกพันที่มีผลต่อการคงอยู่ในองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เค.เอช.เท็กซ์ไทล์ จำกัด / ประภาพร  ขจิตจันทรพัฒน์

-- ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ฟาร์เมอร์ ซัพพลาย จำกัด / ประจักษ์  สวัสดี

-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงาน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) / อัญชณา  เอกเงิน

-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี / วรัญญา  รื่นเริงกลิ่น

-- ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 / จิราภรณ์  กระจาด

-- ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดย่อมในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเขตบางขุนเทียน / อรวรรณ จึงนาศร  

-- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม / ธัญญลักษณ์ อัครกรณ์ดนัย

-- แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงาน กรณีศึกษา บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด / ตณุภัทร  สุทธิ 

-- อิทธิพลเชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร / จิดาภา  ขนุนศร