การให้บริการ
.....................................................................................................................................
    ชั้น 1 
                -- บริการยืม-คืนวัสดุห้องสมุด  
                -- บริการสืบค้นข้อมูล Online Public Access Catalog 
                -- บริการห้อง Internet 75 ที่นั่ง 
                -- บริการจองหนังสือและสื่อการสอน 
หากปรากฏว่าไม่มีหนังสือที่ผู้ยืมต้องการในขณะติดต่อทำการยืม ผู้ยืมมีสิทธิทำการจองหนังสือล่วงหน้า ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวต่อไปนี้ 
                             - หนังสือทั่วไป ผู้จองต้องติดตามกำหนดวันรับหนังสือด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดกลางมีหน้าที่เก็บรักษาหนังสือดังกล่าว เพื่อทำการจองได้เพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น 
                             - หนังสือสงวน ผู้จองมีสิทธิจองได้เฉพาะวันต่อวันเท่านั้น หากพ้นกำหนดแล้วต้องทำการจองใหม่ 
                             - หนังสือประกอบการสอบ จะต้องเป็นหนังสือที่อาจารย์ผู้ทำการสอนวิชานั้นๆ อนุญาตให้นักศึกษานำเข้าห้องสอบได้ โดยอาจารย์จะต้องทำบันทึกถึงผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เพื่อขอจองและยืมหนังสือล่วงหน้าก่อนสอบประมาณ 1 สัปดาห์ 
                              - การจองสามารถทำได้ครั้งละ 1 เล่ม และต้องเป็นไปตามลำดับการจอง 
    ชั้น 2 
                -- บริการหนังสือวิชาการภาษาไทย หมวด A-Z 
                -- บริการหนังสือวิชาการภาษาต่างประเทศ 
                -- นวนิยายและเรื่องสั้น
                -- บริการสืบค้นข้อมูล Online Public Access Catalog
        
    ชั้น 3 
                -- บริการ วารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
                              สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องหมายถึงสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกเป็นวาระแน่นอน อาทิ รายเดือน รายปักษ์ หรือรายปี สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลางได้แก่ 
                              1. วารสาร แบ่งเป็น 
                                        - วารสารฉบับปัจจุบัน จะจัดเรียงไว้บนชั้นเปิด ตามลำดับอักษรชื่อวารสาร 
                                        - วารสารล่วงเวลา หรือวารสารฉบับย้อนหลัง แต่ยังไม่ได้เข้ารูปเล่ม จะเก็บไว้ในห้องวารสารล่วงเวลา จัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อวารสาร ผู้ที่ต้องการใช้วารสารล่วงเวลาจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ 
                                        - วารสารเย็บเล่ม หมายถึงวารสารฉบับย้อนหลังซึ่งเมื่อครบกำหนด 1 ปี สำนักหอสมุดกลางจะเย็บรวมเล่ม และนำออกให้บริการบนชั้นเปิด จัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อวารสาร 
                             2. หนังสือพิมพ์ 
                                        - หนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบันในแต่ละวัน จะจัดบริการแบบชั้นเปิด สำหรับฉบับล่วงเวลา ซึ่งผู้ประสงค์จะใช้บริการ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ 
                -- บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 
                -- บริการเอกสารสนเทศ 
                             เอกสารสนเทศ เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้มีไว้บริการ เพื่อการค้นคว่าเฉพาะในสำนักหอสมุดกลางเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ยืมออก สิ่งพิมพ์ประเภทนี้ได้แก่ หนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล พจนานุกรม รายงานประจำปี รายงานการประชุมต่างๆ หนังสืออนุสรณ์ทุกประเภท ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
                -- วิทยานิพนธ์ 
                             แหล่งรวบรวมวิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ทั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษาค้นคว้า