ระเบียบการยืมคืน
.....................................................................................................................................
ระเบียบการให้บริการ ยืม-คืน หนังสือ
ประเภทสมาชิก
จำนวน (เล่ม)
ระยะเวลา (วัน)
นักศึกษา ปริญญาตรี
5
7
นักศึกษา ปริญญาโท /
ปริญญาเอก
7
14
บุคลากร
10
1 ภาคการศึกษา
***คืนหนังสือเกินกำหนดส่ง ปรับวันละ 5 บาท / 1 เล่ม ***
 
 
 
ชนิดของทรัพยากร
ระเบียบการให้บริการ ยืม-คืน สื่อโสตทัศน์
บุคลากร
นักศึกษาปริญญาตรี
นักศึกษาปริญญาโท / เอก
จำนวน (แผ่น)
วัน
จำนวน (แผ่น)
วัน
จำนวน (แผ่น)
วัน
ซีดีรอม
5
7
3
3
3
3
วิดีทัศน์
5
7
3
3
3
3
***คืนสื่อโสตทัศน์เกินกำหนดส่ง ปรับวันละ 5 บาท / 1 ชิ้น ***
..................................................................................................................................................