บุคลากร

ผู้อำนวยการ | สำนักงานผู้อำนวยการ | แผนกเทคนิค | แผนกบริการ


อาจารย์รุ่งทิวา  ถนอมบุญ
ตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง  
แผนกเทคนิค
email: rungthiwat@sau.ac.th
โทรศัพท์: 370




นายเชิดศักดิ์  สลักคำ
ตำแหน่ง 
บรรณารักษ์  
แผนกเทคนิค
email: churdsaks@sau.ac.th
โทรศัพท์: 370




นางณิชาภัทร์  อมรจุติ
ตำแหน่ง 
บรรณารักษ์  
แผนกเทคนิค
email: nichaphata@sau.ac.th
โทรศัพท์: 370




นางวรวรรณ์  โพธิ์จำเริญ
ตำแหน่ง 
บรรณารักษ์  
แผนกเทคนิค
email: worawanp@sau.ac.th
โทรศัพท์: 370




นางพรพรรณ์  เอี่ยมกล่ำ
ตำแหน่ง 
บรรณารักษ์  
แผนกเทคนิค
email: pornpani@sau.ac.th
โทรศัพท์: 370




นางเอมอร ผู้เลื่องลือ
ตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่
แผนกเทคนิค
email: ameornp@sau.ac.th
โทรศัพท์: 370





นางรัตนาภรณ์ บุญเรืองรอด
ตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่
แผนกเทคนิค
email: rattanapornb@sau.ac.th
โทรศัพท์: 370
 




นางสาวจิราวรรณ สุนทรมนูกิจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
แผนกเทคนิค
email: jirawann@sau.ac.th
โทรศัพท์: 370