บุคลากร

ผู้อำนวยการ | สำนักงานผู้อำนวยการ | แผนกเทคนิค | แผนกบริการ


นายสมชาย  หิรัญพานิช
ตำแหน่ง 
บรรณารักษ์  
แผนกบริการ
email: somchaih@sau.ac.th
โทรศัพท์: 364

นางทรรศนีย์ พวงชะอุ่ม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  
แผนกบริการ
email: tasaneep@sau.ac.th
โทรศัพท์: 369

นางปริศนา พุ่มไสว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  
แผนกบริการ
email: prisanap@sau.ac.th
โทรศัพท์: 364

นางบุณยพร จันญา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  
แผนกบริการ
email: boonyapronc@sau.ac.th
โทรศัพท์: 364

างนิตยา  รอดอ่อน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
 
แผนกบริการ
email: nittayar@sau.ac.th
โทรศัพท์: 364