บุคลากร

  ผู้อำนวยการ | สำนักงานผู้อำนวยการ | แผนกเทคนิค | แผนกบริการ
นางส
าวเสมอใจ ตงศิริ 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกา
รสํานักหอสมุดกลาง  
แผนกสำนักงานผู้อำนวยการ
email: samerjait@sau.ac.th
โทรศัพท์: 358