Knowledge Management
.....................................................................................................................................
การจัดการความรู้ (Knowledge Management (KM)) มีหลายลักษณะ แต่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการความรู้ของห้องสมุดในฐานะที่ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการสารสนเทศ ซึ่งเริ่มจากกระบวนการ จัดหา จัดเก็บและให้บริการแก่ผู้ใช้ ดังนั้นสิ่งที่ห้องสมุดได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นการจัดการความรู้ในครั้งนี้ จึงมีลักษณะเป็นการรวบรวมสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงแหล่งข้องมูลด้านผลงานวิจัย และสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนซึ่งนักศึกษาและผู้ทำงานวิจัยได้ใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาความรู้ต่อไป

.....................................................................................................................................