......................................................................................................................................
**แจ้งเพื่อทราบ**
นักศึกษา รหัส 55 ก่อนเข้าใช้ Internet กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ 
ที่เคาน์เตอร์แผนกบริการก่อน

.....................................................................................................................................