ประวัติ   
.....................................................................................................................................
    มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์    เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน     สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย   ซึ่งเดิมมีชื่อว่า "วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์" โดยได้รับอนุญาต  ให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชนพ.ศ. 2512   เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2516 ตั้งอยู่เลขที่ 19/1 ถนนเพชรเกษม (ระหว่าง กม.18-19) แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร   และเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2535      วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้รับการเปลี่ยนสถานะจากทบวงมหาวิทยาลัย    เป็น "มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์" ห้องสมุดเกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในขณะนั้น ต่อมาใน พ.ศ.2538 ได้เปลี่ยนสถานะจากห้องสมุด เป็นสำนักหอสมุดกลางมีพื้นที่ 3,888 ตารางเมตร เป็นอาคารเอกเทศ ปรับอากาศ
    ในปี 2542 สำนักหอสมุดได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่นักศึกษา
และบุคคลากรของมหาวิทยาลัย โดยใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ เมจิก ไลบรารี (Magic Library) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาโดยคนไทย
    ในปี 2545 ได้นำระบบประกันคุณภาพ ISO 9001: 2000 มาพัฒนาการให้บริการของสำนักหอสมุด
ซึ่งในปัจจุบัน (2559) สำนักหอสมุดกลางได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001: 2015
    ในปี พ.ศ. 2551 สำนักหอสมุดดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรจากเดิมโดยปรับใหม่เป็น 3 แผนก
คือ สำนักงานผู้อำนวยการ, แผนกเทคนิค และแผนกบริการโดยโครงสร้างใหม่มุ่งเน้น ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการ
ปรัชญา   
    :ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจบริการ
ปณิธาน   
    :มีความมุ่งมั่นในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
พันธกิจ  
    :รักษาและพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
    วิสัยทัศน์ :เป็นแหล่งการเรียนรู้ส่งเสริมการค้นคว้าโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
    2. เพื่อตอบสนองมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
    3. เพื่อรักษาและพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
....................................................................................................................................