สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
.......................................................................................................................................

--ปริญญาเอก
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

--ปริญญาโท
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้
.......................................................................................................................................