สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
.......................................................................................................................................
ฐานข้อมูล H.W. Wilson 
             ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมทุกสาขาวิชาได้แก่ Applied Science & Technology, Art, Business,Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Science, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science [งดให้บริการ 1 พ.ย. 2553]
ฐานข้อมูล IFD
              เป็นระบบบริการสืบค้นข่าว บทสัมภาษณ์ รายงานต่างๆ จาก หนังสือพิมพ์สำคัญๆ กว่า 20 ฉบับ    ฐานข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมเป็นหมวดหมู่เรียกว่า "รหัสข่าว" สามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม ข่าวสาร ใช้ในการค้นคว้าอ้างอิง สำหรับงานวิชาการงานวิจัย 
[งดให้บริการ 1 พ.ย. 2553]
.....................................................................................................................................