การจัดหมวดหนังสือ
.....................................................................................................................................
หมวด ประเภท
A ความรู้ทั่วไป
B ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา
C เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ (ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม บรรพบุรุษ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
D ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ เว้นประวัติของประเทศในทวีปอเมริกา
E-F ประวัติศาสตร์อเมริกา
G ภูมิศาสตร์ แผนที่ มนุษยวิทยา นันทนาการ
H สังคมศาสตร์
J รัฐศาสตร์
L กฎหมาย
K การศึกษา
M ดนตรี
N ศิลปกรรม
P ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี
Q วิทยาศาสตร์
R แพทยศาสตร์
S การเกษตรศาสตร์
T เทคโนโลยี
U ยุทธศาสตร์
V นาวิกศาสตร์
Z บรรณานุกรม และบรรณารักษศาสตร์
.....................................................................................................................................