วิธีกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ2

วิธีกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ

อ.ภูษิต  รัตนวงศ์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

            ใบสมัครงานที่ผู้สมัครต้องกรอกตอนที่ไปสมัครงานตามบริษัท  ห้างร้านต่างๆ นั้น  จะมีลักษณะต่างๆ กันในแต่ละแห่ง  แต่โดยส่วนรวมแล้วมักจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันแทบทุกแห่ง  โดยมีรายละเอียดการกรอกดังนี้

 

1.  หลักการเบื้องต้น       (How to complete an application form)

 

 

1.1  

ทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ของใบสมัคร  (Read clear what the procedures are) เช่น  ให้เขียนหรือพิมพ์ หรือข้อความตอนใดที่ต้องเขียนด้วยอักษรตัวพิมพ์

 

 

1.2

ตอบคำถามในใบสมัครให้ครบถ้วย (Complete all question) ข้อความใดที่ไม่ต้องการก็ให้ทำเครื่องหมายหรือใส่ข้าความลงไป

 

 

1.3

กรอกใบสมัครให้ดูน่าสนใจที่สุด  (Make it clean, clear, accurate interesting, and well- presented) หมายถึงเขียนให้สะอาดเรียบร้อยและเลือกเฉพาะประเด็นที่น่าสนใจมากที่สุด

 

 

1.4

เตรียมคำถามที่อาจถูกถามจากการกรอก (Prepare to be questioned about what you

filled in)  เป็นการเตรียมคำอธิบายว่าสิ่งที่เรากรอกลงไปนั้น  ถ้าต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมจะอธิบายเพิ่มเติมอย่างไร

 

 

1.5

กรอกใบสมัครให้เสร็จโดยเร็วและรีบส่งทันที  (Complete and submit an application as

soon as possible).

 

2.  การกรอกประวัติส่วนตัว  (Personal Details)

 

 

2.1

การเขียนชื่อ  เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งชื่อ (Name) และนามสกุล  (Last Name / Surname) โดยใส่คำนำหน้าชื่อด้วย เช่น  Mr. , MRS. , MISS. , MS.  บางแห่งจะให้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

 

ตัวอย่าง

 

 

 

Name   :           MR. SEMBAT   RAKDI    

 

 

 

                                (English)

 

 

 

Name   :           นายสมบัติ   รักดี

 

 

 

                                 (THAI)

 

 

2.2

การเขียนที่อยู่  (Address)  ควรเขียนให้ละเอียด  การเขียนชื่อทางภูมิศาสตร์ (Geographical name) นั้นสามารถเขียนทับศัพท์ได้เลย  เช่น

 

 

 

Soi

(ซอย)

 

 

 

Thanon

(ถนน – ต่อคำว่าถนนสามารถใช้คำว่า Road แทนได้เพราะเป็นกันโดยทั่วไป)

 

 

 

Amphoe / Khet

(อำเภอ / เขต)

 

 

 

Changwat

(จังหวัด – จะเขียนนำหน้าชื่อหรือไม่ก็ได้ เพราะชื่อจังหวัดต่างๆ เป็นที่รู้จักกันดีแล้ว) และอย่าลืมใส่รหัสไปรษณีย์

 

 

ตัวอย่าง

 

 

 

Present Address

622 / 151  Soi Suan Luang, Charansanitwong Rd., Khet

 

 

 

 

Bangkoknoi, Bangkok  10700

 

             การเขียนที่อยู่ในบางครั้งจะมีช่องสำหรับกรอก 2 ช่อง คือ 
                               (1)  Home Address / Present Residence (ที่อยู่ที่บ้าน) 
                                     หรืออาจใช้ Permanent Address – ที่อยู่ถาวร คือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และ 
                                (2)  Mailing Address หมายถึง ที่อยู่ที่ต้องการให้ติดต่อทางไปรษณีย์

            กรณีที่สถานที่อยู่เป็นสถานที่เดียวกันทั้งสองช่อง  ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเขียนข้อความซ้ำกันควรเขียนว่า
 As above หรือ Same as above หมายถึงที่อยู่เหมือนกับสถานที่อยู่ข้างต้น

 

 

2.3

สถานภาพทางการสมรส  (Marital Status) และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ (Personal Data) ผู้สมัครต้องการเครื่องหมาย  ? ลงหน้าช่องที่เว้นไว้

 

 

ตัวอย่าง

 

 

 

Single

(โสด)

 

 

 

Married           

(แต่งงานแล้ว)

 

 

 

Widowed

(เป็นหม้าย)

 

 

 

Married with no children

(แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีบุตร)

 

 

 

Divorced

(หย่า)

 

 

 

Separated

(แยกทางกัน)

        

 

ในกรณีที่แต่งงานแล้ว จะกรอกต้องกรอก

 

 

Marriage Cert.  No

(หมายเลขใบทะเบียนสมรส)

 

 

Issued at

(ออกให้ที่อำเภอ หรือเขต)

 

 

Dated Issued

(วัน  เดือน  ปีที่ออกใบทะเบียนสมรส)

 

 

Spouse

(ชื่อคู่สมรส)

 

 

Birthdate

(วัน  เดือน  ปีเกิด) เช่น  May 1, 1970

 

 

Birthplace / Nataive Place

(สถานที่เกิด) ให้เขียนชื่อจังหวัดที่เกิด เช่น  Pattani

 

 

ID Card No.

(เลขประจำตัวบัตรประชาชน)  เช่น  2 9099 00050 11 6

 

 

Issued at

(สถานที่ออกบัตร) เช่น  Amphoe Panare, Pattani

 

 

Date Issued / Dated

(วันที่ออกบัตร) เช่น  October 12, 1990s

 

 

Expiry date / Valid Until

(วันที่บัตรหมดอายุ) เช่น  October 11,  1996

 

 

Religion

(ศาสนา) เช่น Buddhism / Islam / Catholic / Protestant

 

 

Taxpayer’s No.

(หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

 

 

Social Security No.

(เลขประจำตัวบัตรประกันสังคม)

 

 

 

 

 

2.4

สถานภาพทางการทหาร   (Military Status มี 3 สถานภาพ คือ

 

 

 

Serving

หมายถึงการอยู่ในระหว่างรับราชการทหาร เช่น กำลังอยู่ในภาวะเป็นทหารเกณฑ์

 

 

 

Completed

หมายถึงผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วโดยการเป็นทหารเกณฑ์

 

 

 

Exempted

หมายถึงได้รับการยกเว้นโดยการเรียน ร.ด.จบหลักสูตร หรือจับฉลากได้ใบดำ หรือร่างกายไม่ได้ขนาด หรือกำลังเป็นนักศึกษา

      

            ในบางครั้งเราต้องบอกเหตุผลของการได้รับการยกเว้นว่าเป็นเพราะอะไร (With reason) สามารถบอกได้หลายวิธี เช่น

 

Finished Reserved Officers’ Training Corps Course (R.O.T.C.)

 

 

 

(สำเร็จหลักสูตรรักษาดินแดน) หรือจะใช้ว่า

 

Finished Military Service Training of Territorial Defense Course

 

 

 

(สำเร็จหลักสูตรรักษาดินแดน)

 

Reserved Status หรือ Reservist

(ทหารกองหนุน)

 

Registered Status หรือ Registrant

(ทหารกองเกิน)

 

Exempted through Military Drawing Ballot

(ผ่านการเกณฑ์ทหาร เพราะจับฉลากได้ใบดำ)

 

Exempted by Being Undersize

(เพราะร่างกายไม่ได้ขนาด)

 

by physical disability    

(เพราะจุดบกพร่องของร่างกาย)

 

by being a student      

(เพราะเป็นนักศึกษา)

     

   

ตัวอย่าง

If you are eligible for Military Service, state whether serving, completed or exempted (with reason) …………………………… Exempted with ROTC ………………………………… หรือบางครั้งจะมีคำถามกว้างๆ เราก็เลือกตอบได้ เช่น

State your military service …………… No Military Service Obligation ………………………… (พ้นพันธะทางทหาร)

หมายเหตุ

ศัพท์ภาษาอังกฤษ “การเกณฑ์ทหาร” แบบอังกฤษจะใช้ว่า Drafting (Drafted) 
ส่วนแบบอเมริกันจะใช้ว่า Conscription (Conscripted)

ตัวอย่าง

If you are under the military age, indicate when your conscription is due,  ……………………………

(ถ้าคุณมีอายุไม่ถึงการเกณฑ์ทหาร  ให้ระบุเวลาที่ถึงกำหนดต้องเกณฑ์ทหาร)

 

 

 

2.5

สุขภาพ   (Health Conditions) ส่วนใหญ่จะถามถึงสุขภาพและโรคประจำตัวหรือการได้รับอุบัติเหตุว่าเป็นอย่างไร คำศัพท์ที่ถามเกี่ยวกับโรคภัย ได้แก่

 

 

 

Physical disabilities or defects

ข้อบกพร่องทางร่างการ

 

 

 

Handicap

ความพิการ       

 

 

 

Chronic disease

โรคติดต่อ

 

 

 

Serious mental illness

การเจ็บป่วยทางจิต

 

 

 

Serious physical illness

การเจ็บป่วยทางกาย

 

 

 

Colour blindness

โรคตาบอดสี

      

 

            ช่องเกี่ยวกับสุขภาพเรามักจะตอบว่า ไม่เคยเป็นโรค หรืออาการเจ็บป่วย เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ตอบ  โดยใช้วิธีเขียนว่า  N/A (Not Applicable)  หมายถึง  ไม่กรอกข้อความหรือไม่มีข้อมูล

 

ตัวอย่าง

            Physical disabilities or handicap or chronic disease (e.g. sight, hearing, speech, colour blindness, Iameness, heart)

                                                            N/A

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

2.6

รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว       (Family Details)  ในใบสมัครจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

ชื่อบิดา – มารดา  พี่ – น้อง และจุดที่สำคัญคือ อาชีพของแต่ละคน คำศัพท์ที่ใช้กรอกในช่องอาชีพ  (Occupation) มีดังนี้

 

Civil Servant (Government Official)

ข้าราชการพลเรือน

 

Retired Government Official    

ข้าราชการบำนาญ

     

 

 

Officer

 

รับราชการ  (ทหาร – ยศร้อยตรีขึ้นไป)

 

 

Second Lieutenant

ร้อยตรี   (2nd. Lt.)

 

 

Acting  2nd Lt.               

ว่าที่ร้อยตรี 

 

 

Lieutenant

ร้อยโท   (Lt.)

 

 

Army Captain

ร้อยเอก     (Army Capt.)

 

 

Soldier

 

รับราชการ (ทหาร – ยศต่ำกว่าร้อยตรี)

 

 

Sergeant Major First Class

จ่านายสิบเอก (จ.ส.อ.)

 

 

Sergeant Major Second Class 

จ่าสิบโท  (จ.ส.ท.)

 

 

Sergeant Major Third Class

จ่าสิบตรี  (จ.ส.ต.)

 

 

Sergeant

สิบเอก  (ส.อ.)   

 

 

Self – Employed  หรือ Own Business

ทำงานส่วนตัว

 

State Enterprise Employee      

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

Employee

ลูกจ้าง

 

Trader 

ค้าขาย

           

            ในกรณีที่ทำงานในอาชีพที่มีเกียรติ หรืออาชีพที่ใช้ความรู้ทางวิชาการ หรืออาชีพที่รู้จักกันกว้างขวางในสังคม หรือได้รับการยอมรับจากสังคม (Profession) เราอาจจะใส่ชื่ออาชีพนั้นๆ ไปก็ได้ เช่น นายแพทย์ (Doctor) ทนายความ (Lawyer)   ครู – อาจารย์ (Instructor)   วิศวกร (Engineer)  เป็นต้น

                       

 

3.  การกรอกประวัติการศึกษา       (Educational Background)

 

 

3.1

ระดับการศึกษา  (Educational Level)

 

Primary

ระดับประถมศึกษา

 

Secondary

ระดับมัธยมศึกษา

 

Vocational / Technical

ระดับอาชีวะ หรือวิชาชีพ

 

College

ระดับวิทยาลัย

 

University        

ระดับมหาวิทยาลัย

      

 

 

 

3.2

วุฒิการศึกษา     (Degree / Certificate)

 

Certificate, Diploma

ประกาศนียบัตร

 

High School Certificate

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

Certificate of Technical Vocation

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.)

 

Certificate of Vocational Education  (Cert. of Voc. Ed.) 

 

                                                          

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือ

 

Vocational Certificate (Voc. Cert.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

Diploma / High Vocational Certificate (Dip. / High Voc. Cert.)

 

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

 

Bachelor of Laws (LL.B.)

ปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์

 

Bachelor of Public Administration (B.P.A.)

 

 

ปริญญาตรีด้านรัฐประศาสนศาสตร์

 

Bachelor of Science (B.Sc.)   

ปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์

 

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

 

Bachelor of Industrial Technology (B.Ind.Tech.)

 

 

ปริญญาตรีด้านอุตสาหกรรมศาสตร์

 

Bachelor of Accountancy (B.Acct.)

ปริญญาตรีด้านบัญชี      

 

Bachelor of Business Administration (B.BA

 

 

ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ

 

           หลังคุณวุฒิการศึกษาควรที่จะใส่สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาโดยเติมคำว่า in หรืออยู่ในวงเล็บ และตามด้วยสาขาวิชา  เช่น

 

Auto Mechanics

ช่างยนต์

 

Mechanical Technology

ช่างยนต์

 

Building Construction 

ช่างก่อสร้าง

 

Civil Construction

ช่างก่อสร้าง / ช่างโยธา

 

Electrical Power Technology

ช่างไฟฟ้ากำลัง

 

Architectural Drawing

ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม

 

Electronics Technology

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

Machine Shop Mechanics

ช่างกลโรงงาน

 

Electrical Engineering 

วิศวกรรมไฟฟ้า

 

Mechanical Engineering

วิศวกรรมเครื่องกล

 

Electronics Engineering

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

Civil Engineering

วิศวกรรมโยธา

 

Surveying

ช่างสำรวจ

 

Safety Management

วิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย

 

Accounting

การบัญชี

 

Marketing

การตลาด

 

Finance and Banking  

การเงินและการธนาคาร

 

Business Computer

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

Human Resource Management

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

Business English

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

Computer Science      

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

Industrial Engineering 

วิศวกรรมอุตสาหการ

 

Public Administration

รัฐประศาสนศาสตร์

 

Mechatronics and Robotics Engineering

 

 

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

 

           หมายเหตุ  ถ้าช่องสำหรับกรอกการศึกษาเว้นประเภทของโรงเรียนไว้ให้ผู้สมัครเติมข้อความเองผู้สมัครควรที่จะเขียนการศึกษาสูงสุดที่ตนเองได้รับก่อน และเขียนการศึกษาย้อนหลังไปอีกระดับหรือสองระดับก็เป็นการเพียงพอ  ส่วนใบสมัครที่ได้กำหนดระดับการศึกษาไว้ในใบสมัครแล้วผู้สมัครก็ต้องเขียนรายการตามที่ใบสมัครกำหนดไว้  เช่น

 

EDUCATION

Type

Name of Institution

Year Att.

Degree Obtained

University

South-East Asia Univ.

1986-1991

B. Eng. (Electrical Eng.)

College

Rajamangala University

1984-1986

Dip. (Electrical Technology)

School

Pattani Technical School

1981-1984

Voc.Cert. (Electrical Technology)

 

           ในบางครั้งมีการระบุว่าต้องเขียนสถานที่ตั้ง  (Location) ของสถาบันศึกษาด้วย ซึ่งหมายถึงชื่อจังหวัดที่ตั้งสถาบันนั้นๆ ตั้งอยู่ เช่น  Phuket Technical College, Phuket

 

 

4.  การกรอกความสามารถพิเศษ      (Special Qualifications) ความสามารถพิเศษจะแบ่งกลุ่ม

ใหญ่ๆ ได้ 2 ลักษณะ คือ

 

 

4.1

ความสามารถทางภาษา   (Language Proficiency) ภาษาต่างประเทศที่ใช้กรอก ได้แก่

 

 

 

English             ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

Japanese         ภาษาฝรั่งเศส

 

 

 

 

Chinese           ภาษาจีน ควรระบุด้วยว่าเป็น

Taechiew         ภาษาแต้จิ๋ว 
Mandarin          ภาษาจีนกลาง
Cantonese       ภาษาจีนกวางตุ้ง

 

            วิธีการระบุความสามารถทางภาษาจะมีด้านต่างๆ เช่น Speaking, Reading, Writing, Understanding 
ผู้กรอกมีวิธีการกรอกโดยเติมศัพท์ดังนี้

 

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

Poor

  อ่อน

Very Good

  ดีมาก

Fluent

  คล่องแคล่ว

Fair

  พอใช้   

Good

  ดี

Working

  ใช้งานได้

Good

  ดี

Fair

  พอใช้

Slight   

  ได้เล็กน้อย

           

ตัวอย่าง

Language proficiency other than Thai.  Indicate whether poor, fair, or good.

Language

Speaking

Reading

Writing

English

Fair

Good

Fair

 

 

 

 

 

 

 

4.2

ความสามารถด้านอื่น ๆ  (Career Qualification) ความสามารถที่จะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติของเราเพื่อเป็นประโยชน์ในการสมัครงาน เช่น ด้านกีฬา หรือด้านอาชีพ เช่น

 

 

 

         - Computer repair and knowledge of software

 

 

 

               ซ่อมคอมพิวเตอร์และมีความรู้เรื่องซอฟต์แวร์

 

 

 

         - Knowledge of setting up computer networks

 

 

 

               มีความรู้ในการติดตั้งข่ายงานคอมพิวเตอร์

 

 

 

         - Knowledge of CAD and computer systems

 

 

 

               มีความรู้ในการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

 

 

 

         - Able to write program with BASIC, C language

 

 

 

                สามารถเขียนโประแกรมภาษาเบสิค และภาษาซี

 

 

 

         - Machine design or equipment making

 

 

 

               การออกแบบเครื่องจักรกล หรือการสร้างอุปกรณ์

 

 

 

         - Mechanical engineering design

 

 

 

               การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล

 

 

 

         Knowledge in switchboard design on manufacture and wiring works

 

 

 

               มีความรู้ด้านการออกแบบแผงสวิตซ์เพื่อการผลิต และงานเดินสายไฟฟ้า

 

 

 

         Practical ability to operate PC and other OA equipment

 

 

 

               มีความสามารถเชิงปฏิบัติในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ

 

 

 

        - Ability in troubleshooting, modification and maintenance for electronics measurement equipments

 

 

 

               มีความสามารถในการตรวจซ่อม  การดัดแปร และการบำรุงรักษาอุปกรณ์การวัดทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

        - Working knowledge of computers using spreadsheets and data bases.

 

 

 

               มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์  สามารถใช้แผ่นตารางทำการและฐานข้อมูล

 

 

 

        - Good knowledge of PC hardware and software, especially spreadsheets word processor, databases, LAN communication and graphics

 

 

 

               มีความรู้อย่างดีด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องแผ่นตารางทำการ  เครื่องประมวลคำ  ฐานข้อมูล การสื่อสารข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ และกราฟฟิกส์

 

 

 

        - Production planning, material supply or executing production lines process

 

 

 

               การวางแผนการผลิต  การจัดหาวัสดุ หรือการดำเนินการขบวนสายการผลิต

 

 

 

        - The capability to prepare and review full-scale tenders

 

 

 

               มีความสามารถในการเตรียมการ และวิเคราะห์การประมูลราคาโครงการขนาดใหญ่

 

 

5.  ประสบการณ์การทำงาน (Experience)  ในใบสมัครงานทุกบริษัทจะมีช่องประสบการณ์การทำงาน

ไว้เพื่อจะได้รู้ว่าผู้สมัครนั้นเคยผ่านงานอะไรมาบ้าง การกรอกประสบการณ์ก็เหมือนกับการกรอกประวัติการศึกษา คือ ให้กรอกการทำงานล่าสุดก่อนแล้วค่อยย้อนหลังลงไปจนถึงการทำงานครั้งแรก สำหรับการกรอกประวัติการทำงานมักมีรายละเอียดดังนี้

 

 

5.1

ตำแหน่งที่ทำงาน            (Position)  เช่น

 

 

 

 

Technician      

หัวหน้าควบคุมงาน

 

 

 

 

Foreman

นายช่างเทคนิค

 

 

 

 

Junior Foreman

หัวหน้าควบคุมงาน (ผู้ช่วย)

 

 

 

 

Senior Foreman

หัวหน้าควบคุมงาน (ระดับสูง)

 

 

 

 

Supervisor

ผู้ควบคุมงาน

 

 

 

 

Assistant Supervisor   

ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

 

 

 

 

Engineer

วิศวกร

 

 

 

 

Assistant Engineer

ผู้ช่วยวิศวกร

 

 

 

 

Inspector

ผู้ตรวจสอบ

 

 

 

 

Manager

ผู้จัดการ

                                              

 

 

5.2

เหตุที่ออกจากงาน           (Reason for Leaving) เช่น

 

 

 

 

No Progress    

ไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพ          

 

 

 

 

Limited career opportunity

ไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพ

 

 

 

 

Company Discontinued

บริษัทเลิกกิจการ

 

 

 

 

Unsuitable Position

ตำแหน่งไม่เหมาะสม

 

 

 

 

Contract Terminated   

สิ้นสุดสัญญา

 

 

 

 

Further Study  

เพื่อศึกษาต่อ

 

 

 

 

To get higher education

เพื่อศึกษาต่อ

 

 

 

 

Continue Education

เพื่อศึกษาต่อ

 

 

 

 

Military Service            

เพื่อเข้าเป็นทหาร

 

 

 

 

Needed Better Job

ต้องการงานที่ดีกว่า

 

 

 

 

Company Loss

บริษัทขาดทุน

 

 

 

 

Company Reduced Manpower

บริษัทลดพนักงาน

 

 

 

 

Temporary Employ

เป็นงานชั่วคราว

    

 

 

5.3

สถานที่ทำงาน    (Work Place) เช่น

 

 

 

 

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

Thailand Tobacco Monopoly   

โรงงานยาสูบ

 

 

 

 

Metropolitan Water Works Authority

การประปานครหลวง

                                   

            ตัวอย่างที่ 1       มีประสบการณ์การทำงาน

 EXPERIENCE

From

To

Employer’s Name and Location

Position

Reason for Leaving

1985

Present

ABC Engineering Co., Bangkok

Engineer

No Progress

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ตัวอย่างที่ 2       ไม่เคยมีประสบการณ์การทำงาน

From

To

Employer’s Name and Location

Position

Reason for Leaving

 

 

 

 

 

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  เรื่องเบ็ดเตล็ด            (Miscellaneous) ผู้กรอกต้องกรอกในหัวข้อดังนี้

 

 

6.1

ตำแหน่งที่สมัคร  ให้กรอกตามประกาศที่รับสมัครโดยให้ตรงตามคุณวุฒิและข้อกำหนดของตำแหน่งนั้นๆ

 

 

6.2

เงินเดือน  การกรอกเงินเดือนควรกรอกเป็นช่วงเพื่อให้นายจ้างมีทางเลือกที่จะพิจารณา เช่น 9,000 – 10,000 บาท การกรอกเงินเดือนไมควรให้ต่ำหรือสูงเกินไป ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ต้องการจะกรอกจำนวนเงินอาจจะกรอกข้อความอื่นได้ เช่น

 

 

 

 

Negotiable

เงินเดือนแล้วแต่จะตกล

 

 

 

 

Is up to your consideration     

เงินเดือนแล้วแต่จะพิจารณา

 

 

 

 

ตัวอย่าง

 

 

 

 

ก.  Salary required 3,000 – 3,500 / month

 

 

 

 

ข.  Salary Negotiable

 

 

6.3

คำถามเกี่ยวกับการกระทำความผิด  มีดังนี้

 

 

 

 

Have you ever been arrested,

คุณเคยถูกจับกุมหรือไม่

 

 

 

 

taken into custody,

เคยถูกคุมขัง

 

 

 

 

held for investigation,  

เคยถูกสอบสวน

 

 

 

 

the offence charged? 

ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด

 

 

 

 

Do not give minor traffic

ไม่ต้องกล่าวถึงการฝ่าฝืนกฎจราจร

 

 

 

 

Violations

เล็กน้อย

 

 

6.4

คำถามเกี่ยวกับการถือครองใบอนุญาตต่าง ๆ  เช่น

 

 

 

 

Driving License / Driver’s License

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 

 

 

 

Auditing Licence

ใบอนุญาตการตรวจสอบบัญชี

 

 

 

 

Registered Engineering Licence

ใบประกอบอาชีพวิศวกร

 

 

 

 

Certified Professional Auditor (CPA)

ใบประกอบอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี

 

 

 

 

Teaching Licence       

ใบประกอบวิชาชีพครู

 

 

 

 

ตัวอย่าง

 

 

 

 

           Do you hold any licence?  If yes, what?

 

 

 

 

           Yes, Registered Engineering Licence

 

 

6.5 

คำถามเกี่ยวกับการเริ่มเข้าทำงาน

 

 

 

 

           When will you be available to start work?

 

 

 

 

           I will be available / on Sept.1 / anytime you wish.

 

 

7.  การเขียนผู้รับรอง       (Reference) ควรที่จะเขียนอย่างน้อย 2 คน หรือตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบ

สมัครซึ่งในใบสมัครงานมักจะระบุว่าผู้รับรองต้องไม่ใช่ญาติ (Relatives) กับผู้สมัคร การเขียนชื่อ – สกุล ผู้รับรองนั้นต้องมีคำนำหน้านามเสมอ ในกรณีผู้รับรองมียศทางทหาร / ตำรวจ หรือตำเหน่งทางราชการบริหาร / การเมือง หรือตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. Asst. Prof. , รศ. Assoc. Prof. , ศ. Prof) ความที่จะเขียนด้วยเพื่อความน่าเชื่อถือ

 

 

ตัวอย่าง

 

 

References – Teacher, professional and business people, who have known you for more than five years.  Do not use names of relatives. 

 

FULL NAME

FULL ADDRESS

BUSINESS OCCUPATION

1.  POL.CAPT. SOMBO  RAKSA

Criminal office, Police Department

Police

2.  ASSST.PROF.SUWAN  SUWANNA

Department of Foreign Languages, Univ, of the South

Lecturer

 

การถ่ายเสียงแบบใหม่สำหรับพยัญชนะ

ไทย

โรมัน

พยัญชนะต้น

ตัวสะกด

          ก

          ข  ค  ฆ

          ง

          จ

          ฉ  ช  ฌ

          ญ

          ด  ฎ  ฑ (บางเสียง)

          ต  ฏ

          ถ  ฐ  ท  ฎ  ธ  ฒ

          น  ณ

          บ

          ป

          ผ  พ  ภ

          ฝ  ฟ

          ม

          ย

          ร

          ล  ฬ

          ว

          ซ  ทร  ศ  ษ  ส

          ห  ฮ

k

kh

ng

ch

ch

y

d

t

th

n

b

p

ph

f

m

y

r

l

w

s

h

K

K

ng

t

t

n

t

t

t

n

p

p

p

p

m

-

n

n

-

t

-


 

การถ่ายเสียงแบบใหม่สำหรับสระ

ไทย

โรมัน

                     -ะ      -ั      -า

                     -ำ

                     -ิ     -ี

                     -ึ     -ื

                     -ุ     -ู

                     เ-ะ     เ-็     เ- 

                     แ-ะ     แ-

                     โ-ะ     โ-

                     เ-าะ     อ-     -อ

                     เ-อะ     เ-ิ     เ-อ

                     เ-ียะ     เ-ีย

                     โ-อะ     เ-ือ  

                     -ัวะ      -ัว 

                     ใ-     ไ-      -ัย      -าย

                     เ-า     -าว 

                     -ุย 

                     โ-ย

                     -อย 

                     เ-ย  

                     เ-ือย

                     -วย

                     -ิว    

                     เ-็ว     เ-า

                     แ-ว

                     เ-ียว 

                     a

                     am

                     i

                     ue

                     u

                     e

                     ae

                     oa

                     o

                     oe

                     ia

                     uea

                     ua

                     ai

                     au

                     ui

                     oai

                     oi

                     oei

                     ueai

                     uai

                     iu

                     eu

                     aeu

                     iau

 

Comments