การอ่านโฆษณารับสมัครงาน2

การอ่านโฆษณารับสมัครงาน

อ.ภูษิต  รัตนวงศ์

            การโฆษณารับสมัครงานตามหนังสือพิมพ์มีรูปแบบของเนื้อหาการประกาศที่แน่นอน รวมทั้งการใช้ภาษาก็มีรูปแบบเฉพาะเช่นเดียวกัน  เนื้อหาของโฆษณาประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้คือ

      1.  ชื่อบริษัทผู้ประกาศ

      2.  ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทผู้ประกาศดำเนินการและสาเหตุที่ต้องการรับสมัครพนักงาน

      3.  ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร

      4.  รายละเอียดเกี่ยวกับงานในหน้าที่

      5.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

      6.  ความสามารถพิเศษ

      8.  หลักฐานและวิธีการสมัคร และ

      9.  สถานที่รับสมัคร

            อย่างไรก็ตาม โฆษณารับสมัครงานแต่ละชิ้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบครบทุกส่วนตามที่กล่าวมาข้างต้น เพราะขึ้นอยู่กับเนื้อที่ในการโฆษณาที่ในการโฆษณาที่ผู้ประกาศต้องจ่ายค่าลงโฆษณา

      เนื้อหาแต่ละส่วนของโฆษณามีรายละเอียดดังนี้

            1.  ชื่อบริษัทผู้ประกาศ  (Company’s Name) ชื่อบริษัทมีด้วยกันหลายลักษณะเช่น อาจมีเพียงตราบริษัทหรือสัญลักษณ์ของบริษัทเท่านั้น หรือบอกเฉพาะชื่อย่อของบริษัท เช่น 3M,  SGS,  Body Shop,  Mobil,  NOKIA เป็นต้น  ทั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นชื่อที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว  ในอีกกรณีหนึ่งคือ บอกชื่อเต็มของบริษัท เช่น Primier International Co., Ltd. (บริษัทพรีเมียร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด),  N.T.S. Steel Group Public Company Limited (บริษัทเอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป  จำกัด (มหาชน) คำว่า Public Company หมายถึงบริษัทมหาชนคือ  บริษัทที่เปิดขายหุ้นในบริษัทให้กับประชาชน

            2.  ลักษณะของธุรกิจและสาเหตุการรับสมัคร  (Nature of Business & Requirements) ข้อมูลกล่าวถึงเครือข่ายของบริษัท และกิจการที่บริษัทกำลังดำเนินกิจการ เช่น

      1)  We are a BOI promoted Japanese firm and subsidiary of N.P. Co., Ltd. In Japan, we specialize in the electronics parts for plastic components for export such as video, audio, camera etc.

      บริษัทญี่ปุ่นที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และเป็นบริษัทสาขาของบริษัท N.P. Co., Ltd. ในญี่ปุ่นบริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอะไหล่ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อการส่งออก เช่น ชิ้นส่วนของเครื่องวีดีโอ, เครื่องเสียง, กล้องถ่ายรูป เป็นต้น

      2)  An Australian supplier and manufacturer of quarrying and mining equipment has just set up its sales office in Bangkok.

      บริษัทออสเตรเลียที่จำหน่ายและผลิตอุปกรณ์การขุดเจาะหิน (Quarrying) และการทำเหมืองแร่ (Mining) ซึ่งเพิ่งก่อตั้งสำนักงานขายในกรุงเทพฯ

      3)  Due to rapid growth, we are urgently looking for qualified, energetic and enthusiastic persons to join our growing team.

      เนื่องจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  บริษัทกำลังต้องการบุคคลที่มีคุณภาพ และกระตือรือร้นอย่างเร่งด่วนเพื่อเข้าร่วมในทีมงานที่กำลังขยายตัวของเรา

      4)  We are seeking the following person to join our editorial team.

      บริษัทกำลังแสวงหาบุคลากรเพื่อร่วมงานในกองบรรณาธิการ

      5)  Due to the heavy expansion of our activities and the increase of employees to 3,700 persons early this year, we are seeking for a Deputy Personnel Manager.

      เนื่องจากกิจการขยายตัวอย่างมาก และเมื่อต้นปีนี้มีคนงานเพิ่มขึ้นถึง 3,700 คน  ทำให้บริษัทต้องแสวงหาผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล

      3.  ตำแหน่งที่รับสมัคร  (Positions)  ผู้อ่านสังเกตได้จากการพิมพ์ชื่อตำแหน่งด้วยตัวอักษรคำหนาเป็นพิเศษ  การประกาศชื่อตำแหน่งนั้นมีอยู่ 2 ลักษณะคือ 1.  บอกชื่อตำแหน่งกว้าง ๆ และ 2.  ชื่อตำแหน่งพร้อมด้วยคำขยายเพื่อให้รายละเอียดของตำแหน่งเพิ่มขึ้น เช่น

      1)  Draftsman                                                   ช่างเขียนแบบ

      2)  Piping / Steel Structure Draftsman              ช่างเขียนแบบโครงสร้างเหล็กและท่อ

      3)  Project Manager                                         ผู้จัดการโครงการ

      4)  EDP & ADM Manager          ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน (Administration) และ        
                                                       ประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Data Processing)

      4.  รายละเอียดเกี่ยวกับงานในหน้าที่  (Job Description)  รายละเอียดของงานมักบอกเฉพาะตำแหน่งงานที่สำคัญเท่านั้น  ตัวอย่างการบอกลักษณะของงาน เช่น

                   1)  Responsible for agreement documentation and co-ordination with outside law consultancy firm.

                        รับผิดชอบงานด้านเอกสารสัญญา และติดต่อกับบริษัทให้คำปรึกษาทางกฎหมายต่าง ๆ

                   2)  To formulate strategies for new customers development in various electronics field.

                        เพื่อสร้างกลยุทธ์การพัฒนาลูกค้าใหม่ในสายงานต่าง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์

                   3)  To assist the Branch Manager in promoting the sales of tyres and related products to tyre dealers in the Bangkok metropolitan area as well as in the provinces.

                        เพื่อช่วยผู้จัดการสาขาในการส่งเสริมการขายยางรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ตัวแทนจำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

     5.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  (Qualifications)  ส่วนประกอบของคุณสมบัติผู้สมัครประกอบด้วย เพศ, อายุ, การศึกษา, ประสบการณ์ เป็นต้น  ตัวอย่างเช่น

                       1)  เพศ  (Sex)

 

-

Male / Female

              

 

เพศชาย / เพศหญิง

                       2)  อายุ  (Age)

 

-

Over 25 years old / Age 25 years up

 

 

อายุ 25 ปีขึ้นไป

 

-

Age not over 30 years

 

 

อายุไม่เกิน 30 ปี

 

-

Minimum 28 years of age

          

 

อายุขั้นต่ำ 28 ปี

     

-

Under 35 years old

 

 

อายุขั้นต่ำ 35 ปี

                       3)  การศึกษา (Education)

 

Bachelor’s degree in any field or equivalent

ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ หรือเทียบเท่า

 

BBA majoring in Marketing                                     

ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจสาขาการตลาด

 

Bachelor’s degree or higher                                   

ปริญญาตรีใน หรือวุฒิที่สูงกว่า

 

Bachelor’s degree in related field                           

ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง

 

B.Eng. (EE, ME)                                                       

ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

 

Diploma in Electrical / Electronics                           

ปวส. สาขาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์

                       4)  ประสบการณ์  (Experience)

 

-

 2 – 5 years experience

 

มีประสบการณ์ 2 – 5 ปี

 

-

Some years experience in accounting would be required.

 

มีความต้องการผู้มีประสบการณ์ด้านบัญชี

 

-

Previous experience in direct sales of cosmetics would be an advantage.

 

มีประสบการณ์ด้านการขายตรงสินค้าเครื่องสำอางจะได้เปรียบ

 

-

At least 4 – 5 years of working experience as Programmer / System Analyst.

 

ประสบการณ์การทำงานเป็นนักเขียนโปรแกรมและนักวิเคราะห์ระบบอย่างน้อย 4 – 5 ปี

 

-

Minimum 5 years experience in high – rise building or civil work

 

มีประสบการณ์อย่างต่ำ 5 ปี  ในการก่อสร้างอาคารสูงหรืองานโยธา

 

     6.  ความสามารถพิเศษ   (Special Skills) หมายถึงทักษะเฉพาะด้านที่มีส่วนช่วยในตำแหน่งงานที่สมัคร เช่น  การใช้คอมพิเตอร์ หรือทักษะทางภาษา เป็นต้น

                       1)  Proficient in spoken and written English

                            มีความสามารถในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ

                       2)  Able to read electrical wiring diagrams

                            สามารถอ่านผังงานการเดินสายไฟได้

                       3)  Familiarity with basic PC software such as LOTUS / EXCEL.

                            มีความคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น LOTUS / EXCEL.

                       4)  Able to drive & have own transportation

                            ขับรถได้และมีรถเป็นของตนเอง

                       5)  Good telephone and communications skills

                            มีทักษะการติดต่อสื่อสารและการใช้โทรศัพท์อย่างดี

 

      7.  แรงจูงใจที่เสนอให้แก่ผู้สมัคร  (Incentives)  ได้แก่  เงินเดือน (Salary)  สวัสดิการต่าง ๆ (Fringe Benefits)  ที่ทางบริษัทจัดให้เพื่อเรียกร้องความสนใจ และแจ้งให้ผู้สมัครทราบว่าบริษัทให้สวัสดิการอะไรบ้าง เช่น

                       1)  We offer an attractive remuneration package that is commensurate with qualifications and experience.

                            บริษัทให้เงินค่าตอบแทนอย่างงามตามคุณสมบัติและประสบการณ์

                       2)  Attractive salary with fringe benefits to the right candidate.

                            ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนสูงพร้อมสวัสดิการต่าง ๆ

                       3)  Salary, transportation and living allowance will be considered with skills and experience

                            เงินเดือน  รถยนต์ และเงินช่วยค่าครองชีพจะพิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์

                       4)  We offer the right candidate a very competitive compensation package and benefit programs such as

                            บริษัทให้เงินค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีมากแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก เช่น

 

-

Medical Coverage for you and your immediate family, Life and Accident Insurance

 

ให้การคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลแก่พนักงานและครอบครัวมีการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

 

-

Provident Fund, Guaranteed Bonus

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  เงินปันผลรับรอง

 

-

Car Loan, Educational Loan, Educational Assistance

 

เงินกู้ซื้อรถ,  เงินกู้เพื่อการศึกษา,  การช่วยเหลือทางการศึกษา

 

      8.  หลักฐานและวิธีการสมัคร   (Submission of Applications)  บริษัทผู้ประกาศแจ้งวิธีการสมัคร  พร้อมด้วยหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร เช่น

                       1)  Please send your resume with one recent photo to ………

                            โปรดส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายปัจจุบันจำนวน 1 รูป ไปที่ ....................

                       2)  Please submit your resume, stating qualifications, experience; present salary, telephone number and a recent photo to ……………………………..

                            โปรดยื่นประวัติส่วนตัวโดยระบุคุณสมบัติ  ประสบการณ์  เงินเดือนปัจจุบัน  หมายเลขโทรศัพท์ และ รูปถ่ายปัจจุบันได้ที่ ......................................

                       3)  Application in own handwriting, stating in full qualifications and experience as well as current and expected remuneration, together with a recent photograph should be sent to …………

                            จดหมายสมัครงานให้เขียนด้วยลายมือตนเองโดยระบุถึงคุณสมบัติทั้งหมด และประสบการณ์  ค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบันและที่ต้องการรวมทั้งรูปถ่ายปัจจุบันโดยส่งไปที่ ........................................

                       4)  Interested persons are invited to submit application with resume and one recent photo to the address below or contact Khun …………………………. for interview appointment.

                            ผู้สนใจส่งจดหมายสมัครพร้อมประวัติส่วนตัวและรูปถ่ายปัจจุบันไปยังสถานที่อยู่ข้างล่างนี้ หรือติดต่อคุณ ................................................... เพื่อนัดสัมภาษณ์

                       5)  Interested applicants please apply in person or send an application letter containing personal data, educational background, work experience together with a recent photo to ……………

                            ผู้สนใจโปรดสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมด้วยข้อมูลส่วนตัว,  ประวัติการศึกษา,  ประสบการณ์การทำงาน และรูปถ่ายปัจจุบันไปที่ .......................................................

      9.  สถานที่สำหรับสมัคร   (Address for Applications)  วิธีการติดต่อเพื่อสมัครงานมักจะอยู่ตอนล่างสุดของประกาศรับสมัครและพิมพ์ด้วยอักษรเด่นเป็นพิเศษ  วิธีการบอกสถานที่รับสมัครนั้นมีหลายรูปแบบด้วยกันเช่น  บอกให้ติดต่อกับบริษัทผู้ประกาศก็จะให้ชื่อบริษัทพร้อมด้วยสถานที่อยู่อย่างสมบูรณ์  บางครั้งก็ให้ติดต่อกับผู้จัดการฝ่ายบุคคล  (Personnel Manager / Human Resources Manager) หรือติดต่อกับแผนกงานที่เกี่ยวข้อง (Section / Division / Department) หรือให้ส่งใบสมัครไปที่ตู้ไปรษณีย์ (P.O.Box) ก็ได้.

Comments