คำศัพท์ที่พบบ่อยในประกาศรับสมัคร

อ.ภูษิต  รัตนวงศ์

            จุดประสงค์ของประกาศรับสมัครงานเพื่อต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในบริษัทของผู้ประกาศ  เพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้ในการประกาศของแต่ละบริษัทจึงมีจุดมุ่งหมายเดียวกันและคำศัพท์ที่ใช้จึงเหมือน ๆ กันเป็นส่วนใหญ่  คำศัพท์ที่มักพบบ่อยมีดังนี้

คำศัพท์                            

ความหมาย

applicant                                                         

ผู้สมัคร

application                                                      

การสมัครงาน

apply in person                                               

สมัครด้วยตนเอง

asset                                                               

ความได้เปรียบ,  มีประโยชน์

at least                                                            

อย่างน้อยที่สุด,  ต่ำสุด

available at once                                            

พร้อมที่จะทำงานได้ทันที

Bachelor’s degree                                          

ปริญญาตรี

candidate                                                       

ผู้สมัคร

certificate                                                       

ประกาศนียบัตร,  ใบรับรอง

certification letter                                            

จดหมายรับรอง

closing date                                                    

วันปิดรับสมัคร

commence                                                      

เริ่มต้น

commensurate                                                

สอดคล้อง

commercial college                                        

วิทยาลัยพาณิชยการ

commercial graduate                                      

จบการศึกษาด้านพาณิชย์

commission                                                     

ค่านายหน้า

consultant                                                       

ผู้ให้คำปรึกษา

consumer product industry                             

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

contact                                                                       

ติดต่อ

current salary                                                 

เงินเดือนปัจจุบัน

equivalent                                                       

เทียบเท่า

executive section                                            

แผนกบริหารงาน

exempted                                                        

ยกเว้น

expected salary                                              

เงินเดือนที่ต้องการ

experience                                                     

ประสบการณ์

fringe benefits                                                 

สวัสดิการ

gasoline allowances                                       

เงินค่าน้ำมันรถ

general manager                                            

ผู้จัดการทั่วไป

graduate                                                         

ผู้สำเร็จการศึกษา

hand - written application                               

จดหมายสมัครงานเขียนด้วยลายมือตนเอง

house (registration) certificate                                   

ทะเบียนบ้าน

human resources manager (director)             

ผู้จัดการ (ผู้อำนวยการ)ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

industrial estate                                              

นิคมอุตสาหกรรม

joint venture                                                    

การร่วมทุน

managing director                                          

ผู้จัดการ / ประธาน

manufacturer                                                  

ผู้ผลิต

medical care                                                   

การรักษาพยาบาล

night shift                                                        

งานกะกลางคืน

overtime payment                                            

ค่าล่วงเวลา

own transportation                                          

มีพาหนะเป็นของตนเอง

personnel manager                                        

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

possess                                                          

ได้รับ / มี

degree                                                            

ปริญญา

diploma                                                           

ประกาศนียบัตรชั้นสูง

distributor                                                       

ผู้จัดจำหน่าย

earliest starting date                                       

เวลาที่เริ่มงานได้เร็วที่สุด

qualifications                                                  

คุณสมบัติ

recruitment section                                         

แผนกสรรหาบุคลากร

remuneration                                                  

ค่าตอบแทน

resume                                                                       

ประวัติส่วนตัว

shortlisted                                                       

ได้รับการคัดเลือก

supplier                                                           

ผู้จัดหา  จัดส่ง และจำหน่ายสินค้า           

vocational college                                           

วิทยาลัยอาชีวะ

vacancy                                                          

ตำแหน่งว่าง

work upcountry                                               

ทำงานต่างจังหวัด

present salary                                                 

เงินเดือนปัจจุบัน

professional registration certificate                

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

provident fund                                                 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

public limited company                                   

บริษัทมหาชน จำกัด

quote                                                              

ระบุ

related field                                                     

สาขาที่เกี่ยวข้อง

responsible;-bility                                            

ความรับผิดชอบ

shift work                                                        

ทำงานเป็นกะ

submit                                                             

ยื่น,  เสนอ

Thai national                                                   

สัญชาติไทย

university graduate                                         

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

walk- in interview                                            

ไปสมัคร และเข้าสัมภาษณ์ได้

**************************