อักษรย่อในประกาศรับสมัครงาน2

อักษรย่อในประกาศรับสมัครงาน

อ. ภูษิต  รัตนวงศ์

            การอ่านประกาศรับสมัครงานนั้น  ผู้อ่านมักจะพบกับอักษรย่อเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้เพราะข้อจำกัดในเนื้อที่โฆษณา และผู้เขียนโฆษณาก็มักใช้คำย่อในการเขียนเนื่องจากสะดวกและไม่เปลืองเนื้อที่

            ลักษณะคำย่อที่ใช้ในโฆษณาจะมี 2 ลักษณะ คือ 1.  การนำคำศัพท์ย่อให้สั้นลงเพื่อจะได้ไม่ต้องเขียนคำเต็มการย่อในลักษณะนี้จะย่อเพียงพอแก่การเดาหรือหาคำเดิมได้ง่าย และ 2.  การย่อโดยนำเฉพาะอักษรตัวหน้าของคำมาใช้เป็นคำย่อ

1.  การย่อคำศัพท์ให้สั้นลงจากคำเดิม

คำย่อ

คำเต็ม

ความหมาย

Admin.

Administration

การบริหารงาน

Asst. / Assist.

Assistant

ผู้ช่วย

Attn.

Attention

ติดต่อ / ส่งต่อ

Bldg.

Building

อาคาร

Bus. Admin.

Business Administration

บริหารธุรกิจ

Co., Ltd.

Company Limited

บริษัทจำกัด

Dept.

Department

แผนก

Equi.

Equivalent

เทียบเท่า

Esp.

Especially

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

Exp.

Experience

ประสบการณ์

Ext. / Extn

Extension

ต่อ (โทรศัพท์)

F. / Fl. / Fr.

Floor

ชั้น

Fac.Oper.

Factory Operator

ผู้ดูแลโรงงาน

ID Card

Identification Card

บัตรประชาชน

INS

Instrument

เครื่องมือวัด

Jr.

Junior

ระดับล่าง

Maint.

Maintenance

การบำรุงรักษา

Max.

Maximum

สูงสุด

Mgr.

Manager

ผู้จัดการ

Min.

Minimum

ต่ำสุด

MKTG.

Marketing

การตลาด

Rd.

Road

ถนน

Sr.

Senior

ระดับอาวุโส / ระดับสูง

Sup.

Supervisor

ผู้คุมงาน

Yrs.

Years

ปี

 

2.  การย่อเฉพาะอักษรตัวหน้า

คำย่อ

คำเต็ม

ความหมาย

A /C

Air Conditioner / -ing

เครื่องปรับอากาศ

B

Bachelor

ปริญญาตรี

B.A.

Bachelor of Arts

ปริญญาตรีทางศิลปศาสตร์

B.E / B.Eng

Bachelor of Engineering

ปริญญาตรีทางวิศวกรรม

B.Ind.Tech.

Bachelor of Industrial Technology

ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตร์

BOI

Board of Investment

คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน

B.S. / B. Sc.,

Bachelor of Science

ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์        

C / O

Care of

ส่งต่อ / ติดต่อ

CV.

Curriculum Vitae

ประวัติส่วนตัว

EDP

Electronic Data Processing

การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

E.E.

Electrical Engineer (ing)

วิศวกรไฟฟ้า

F / B

Food and Beverage

อาหารและเครื่องดื่ม

F / O

Front Office

สำนักงานส่วนหน้า

G.P.A.

Grade Point Average

เกรดเฉลี่ยสะสม

H.O.

Head Office

สำนักงานใหญ่

HRM

Human Resources Management

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

HV.

High Voltage

ไฟฟ้าแรงสูง

HVAc

High Voltage Air Conditioning

การปรับอากาศใช้ไฟแรง

ICT

Information, Communication and Technology

เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ

I.D.

Industrial Design

การออกแบบอุตสาหกรรม

I.E.

Industrial Engineer (ing)

วิศวกรอุตสาหการ

IT

Information Technology

เทคโนโลยีสารสนเทศ

J.V.

Joint Venture

บริษัทร่วมทุน

LAN

Local Area Network    

ข่ายงานบริเวณเฉพาะ

LV.

Low Voltage

ไฟฟ้าแรงดันต่ำ                         

M.

Master

ปริญญาโท

M.A.

Master of Arts

ปริญญาโททางอักษรศาสตร์

MBA.

Master of Business Administration

ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ

MC.

Material Control

การควบคุมวัสดุ

MD.

Managing Director

ผู้อำนวยการการจัดการ

M.E.

Mechanical Engineer (ing)

วิศวกรเครื่องกล

M / F

Male / Female

เพศชาย / เพศหญิง

MIS

Management Information System

ระบบการจัดการข้อมูล

M.S.

Master of Science

ปริญญาโททางวิทยาศาสตร์

OA

Office Automation

การใช้เครื่องอัตโนมัติสำนักงาน

P.A.

Per Annum

ต่อปี

PC

Production Control

การควบคุมการผลิต

PC

Personal Computer

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

PCB

Printed Circuit Board

แผงวงจรพิมพ์

PLC

Public Limited Company

บริษัทมหาชนจำกัด

PR

Public Relations

การประชาสัมพันธ์

P&T

Personnel & Training

บุคลากรและการอบรม

QA

Quality Assurance

การรับรองคุณภาพ

QC

Quality Control

การควบคุมคุณภาพ

R&D

Research and Development

การวิจัยและพัฒนา

VP

Vice President

รองประธาน

WPM

Word Per Minute

คำต่อนาที

WWTU

Waste Water Treatment Utility

การใช้งานด้านบำบัดน้ำเสีย

 

 

 

Comments