แบบ Comparative (กว่า) และแบบ Superlative (ที่สุด)

              วิธีการบรรยายบุคคลหรือสิ่งของโดยการบอกลักษณะหรือคุณสมบัติระหว่างบุคคลหรือสิ่งของว่ามี

ลักษณะหรือคุณสมบัติ – กว่าอีกบุคคลหรือสิ่งของอีกอย่างหนึ่ง (ในระหว่างสองคนหรือสองสิ่ง)  เรา

เรียกว่าการเปรียบเทียบ หนึ่งแบบ comparative ซึ่งใช้วิธีการเติม – er หลังคำ adjective หรือการใช้

รูป  more………..than เช่น

            She’s more intelligent than her sister.  ( intelligent เป็นคำ adjective)

            This is a bigger piece of cake.            (big  เป็นคำ adjective)

             

              แต่ถ้าต้องการเปรียบเทียบบุคคลหรือสิ่งของที่มากกว่าจำนวนสองคนหรือสองสิ่ง  เราเรียกการ

เปรียบเทียบแบบsuperlative ซึ่งใช้วิธีการเติม –est หลังคำ adjective และมี the นำหน้าคำด้วย หรือเติม

the most หน้าคำ adjective ที่ต้องการเปรียบเทียบ

            He’s the most intelligent man I’ve ever met.    (the most นำหน้า adjective)

            This is the biggest piece of cake.        (the นำหน้า adjective biggest)

            กฎการสร้างคำเปรียบเทียบแบบ Comparative และแบบ Superlative

       1.  คำ adjective พยางค์เดียวทำให้เป็นรูป comparative ได้โดยการเติม –er ท้ายคำและทำ

ใ ห้เป็น รูป superlative ได้โดยการเติม –est ท้ายคำซึ่งต้องมี the นำหน้าคำเพื่อแสดงการเปรียบเทียบ

ในระดับ –ที่สุด เช่น

 

Adjective

Comparative

Superlative

big

bigger

the biggest

cheap

cheaper

the cheapest

clean

cleaner

the cleanest

cold

colder

the coldest

dry

drier

the driest

fat

fatter

the fattest

fine

finer

the finest

hard

harder

the hardest

high

higher

the highest

hot

hotter

the hottest

late

later

the latest

light

lighter

the lightest

long

longer

the longest

new

newer

the newest

nice

nicer

the nicest

old

older

the oldest

poor

poorer

the poorest

quick

quicker

the quickest

rude

ruder

the rudest

short

shorter

the shortest

small

smaller

the smallest

soft

softer

the softest

strong

stronger

the strongest

sweet

sweeter

the sweetest

tall

taller

the tallest

thin

thinner

the thinnest

wet

wetter

the wettest

young

younger

the youngest

Adverb

Comparative

Superlative

late

later

the latest

soon

sooner

the soonest

 

 หมายเหตุ

 

1.

กรณีที่คำพยางค์เดียวมีสระตัวเดียวและตามด้วยพยัญชนะตัวเดียว ให้เพิ่มพยัญชนะซ้ำก่อนเติม –er

หรือ –est เช่น  thin . thinner, big . biggest

 

2.

กรณีที่คำพยางค์เดียวลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ทิ้งก่อนเติม – er หรือ – est เช่น  wide . wider /     

widest

 

3.

กรณีที่คำพยางค์เดียวลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i ก่อนเติม –er หรือ –est เช่น dry . drier /    

driest กรณีที่ต้องการเน้นการเปรียบเทียบเป็นกรณีเฉพาะเพื่อเน้นความหมาย หรือมีพยางค์เดียวอยู่ร่วมกับคำ

adjective หลายพยางค์ ให้ใช้ more / most ในการเปรียบเทียบ เช่น

 

The icing was supposed to be pink and white, but it looked more red than pink. (เน้นว่ามีสี

แดงมากกว่าสีชมพู)

 

That sofa might look nice, but this one is more soft and comfortable. (soft  คำพยางค์เดียวแต่ 

comfortable คำหลายพยางค์)

 

       2.  คำ adjective สองพยางค์ที่ลงท้ายคำด้วย y เมื่อใช้รูปการเปรียบเทียบจะใช้วิธีการเติม –er หรือ –

est แต่ต้องเปลี่ยน y เป็น i ก่อนเติมรูปเปรียบเทียบ คำสองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย –ow  /er ให้เปลี่ยนรูป

โดยการเติม –er  est  เช่น /

 

Adjective

Comparative

Superlative

clever 

cleverer

the cleverest

dirty     

dirtier

the dirtiest

early 

earlier 

the earliest

easy    

easier

the easiest

friendly

friendlier

the friendliest

happy 

happier

the happiest

heavy  

heavy  

the heaviest

lucky

luckier

the luckiest

narrow

narrower

the narrowest

pretty  

prettier

the prettiest

shallow  

shallower

the shallowest

speedy

speedier 

the speediest

sunny  

sunnier

the sunniest

tasty    

tastier 

the tastiest

tidy      

tidier   

the tidiest

wealthy

wealthier 

the wealthiest

 

       3.  คำ adjective สองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย –ed  ing  ful  less เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปเป็นขั้น comparative

ให้ใช้ more และขั้น superlative ให้ใช้ the most เช่น

 

Adjective

Comparative   

Superlative

awful   

more awful      

the most awful

boring 

more boring    

the most boring

careful

more careful   

the most careful

careless

more careless 

the most careless

complex

more complex 

the most complex

famous

more famous   

the most famous

modern

more modern

the most modern

useless 

moreuseless           

the most useless

worried           

more worried  

the most worried

 

       4.  คำ adjective สองพยางค์บางคำสามารถใช้รูปเปรียบเทียบได้สองแบบ คือรูป –er  -est  more / most

ก็ได้ เช่น

 

Adjective

Comparative

Superlative

common

commoner / more common        

the commonest /most common

gentle

gentler / more gentle

the gentlest / most gentle

narrow

narrower / more narrow

the narrowest / most narrow

pleasant

pleasanter / more pleasant

the pleasantest / most pleasant

quiet

quieter / more quiet

the quietest / most quiet

simple           

simpler / more simple

the simplest / most simple

 

       5.  คำ adverb สองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย –ly เมื่อเปลี่ยนเป็นขั้น comparative ให้ใช้ more ขั้น

 superlative ให้ใช้ the most เช่น

 

Adverb

Comparative

Superlative

badly 

more badly   

the most badly

quickly

more quickly

the most quickly

slowly 

more slowly   

the most slowly

 

       6.  คำ adjective หรือ adverb สามพยางค์หรือมากกว่า เมื่อใช้รูป comparative ให้ใช้ more และรูป

superlative ให้ใช้ the most เช่น

 

Adjective

Comparative

Superlative

beautiful

more beautiful          

the most beautiful

convenient

more convenient      

the most convenient

dangerous

more dangerous

the most dangerous

difficult

more difficult

the most difficult

exciting

more exciting

the most exciting

expensive

more expensive       

the most expensive

generous

more generous

the most generous

interesting

more interesting

the most interesting

popular

more popular

the most popular

ridiculous

more ridiculous       

the most ridiculous

Adverb

Comparative

Superlative

carefully

more carefully

the most carefully

easily 

more easily

the most easily

frequently

more frequently        

the most frequently

 

       หมายเหตุ  คำ adjective สามพยางค์ที่เกิดจากการเติม un ไว้ข้างหน้าคำ เมื่อใช้การเปรียบเทียบแบบ

comparative ใช้รูป –er หรือ more แบบ superlative ใช้รูป –est หรือ the most ก็ได้ เช่น

 

Adjective

Comparative

Superlative

unhappy

unhappier / more unhappy

the unhappiest / most unhappy

unpleasant   

unpleasanter / more unpleasant  

the unpleasantest /
most unpleasant  

 

       7.  คำ adjective และ adverb ที่ยกเว้นเมื่อใช้การเปรียบเทียบ เช่น

 

Adjective

Comparative

Superlative

bad          

worse

the worst

far

farther / further 

the farthest / furthest

good  

better 

the best

many  

more  

the most

Adverb

Comparative

Superlative

badly             

worse

the worst

little    

less    

the least

much

more  

the most

well    

better 

the best

     หมายเหตุ  badly มีความหมายเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งมีความหมายต่างกับคำในข้อ 5

 

       8.  คำ adjective ที่อยู่ในรูปของคำประสม (compound adjective) เมื่ออยู่ในรูปของการเปรียบเทียบให้ใช้

more /the most นำหน้าคำ เช่น

            Going skiing was the most nerve – wracking experience I’ve had.  (nerve – wracking เป็นคำ

adjective ที่อยู่ในลักษณะของคำประสม)

            แต่ถ้าคำ adjective แบบประสมที่คำแรกของคำประสมสามารถเปลี่ยนรูปได้ตามกฎต่างๆ ข้างต้น ให้

เปลี่ยนรูปการเปรียบเทียบตามกฎต่างๆเฉพาะคำแรก  เช่น

 

Adjective

Comparative

Superlative

good – looking

better – looking

the best – looking

long – lasting 

longer – lasting

the longest –lasting

low – paid

lower –paid   

the lowest - paid

 

 

การใช้การเปรียบเทียบในประโยค

(Use of Comparatives and Superlatives)

 1.      การเปรียบเทียบแบบ comparative

       1.1    วางคำ adjective เปรียบเทียบไว้หน้าคำนาม เช่น

                    a more intelligent child

                    the bigger piece of cake

      1.2    คำ adjective เปรียบเทียบถ้าขยายประธานให้วางไว้หลังกริยา be (is, am, are, was, were) หรือ link

verbs (seem, become, appear, look) เช่น

                   The street has become quieter since they left.

                   You should be more sensible.

      1.3    การเปรียบเทียบแบบ comparative โดยทั่วไปมี than ตามหลังคำ adjective และหลัง than จะตาม

ด้วย pronoun หรือ noun group เพื่อบอกถึงคนหรือสิ่งที่นำไปเปรียบเทียบด้วย หรือตามด้วย

อนุประโยคต่างๆ (clause) ก็ได้  เช่น

 

                   John is taller than me.

                   I think that she’s more intelligent than her sister.

                   I think the portions were bigger than they were last time.

                   They had given a better performance than in previous years.

      1.4    คำเปรียบเทียบแบบ comparative เมื่อมีคำขยายบอกจำนวน เช่น much / a lot / far / a bit / little /

slightly  เป็นต้น ให้วางคำเหล่านี้ไว้หน้าคำเปรียบเทียบ เช่น

                   You should go by train, it would be much cheaper.

                   Could you be a bit quieter?

                   I’m feeling a lot better.

                   Do you have one that’s slightly bigger?

      1.5    คำเปรียบเทียบแบบ comparative ที่มีความหมายตรงข้ามกันให้ใช้ the นำหน้าคำเปรียบเทียบเพื่อ

แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งหนึ่งได้ส่งผลกระทบไปถึงการเปลี่ยนแปลงของอีกสิ่งหนึ่งและวาง

ตำแหน่งคำทั้งคู่ไว้หน้าข้อความท่ไปเปรียบเทียบ เช่น

                   The smaller the gift, the easier it is to send.

                   The more stressed you are, the worse it is for your health.

      1.6    สามารถใช้คำเปรียบเทียบแบบ comparative ซ้ำกันได้เพื่อแสดงถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้

and เชื่อมคำนั้นๆ เช่น

                   The sea was getting rougher and rougher.

                   Her illness was becoming worse and worse.

                   He became more and more tired as the weeks went by.

2.      การเปรียบเทียบแบบ superlative

      2.1    วางคำ adjective เปรียบเทียบไว้หน้าคำนามหรือวางไว้หลังกริยา be หรือ link verbs (เหมือนข้อ 1.1

และ 1.2)  เช่น

                   the most delicious chocolate cake I’ve ever eaten

                   Annabel was the youngest.

                   This restaurant is the best.

      2.2    เมื่อต้องการขยายสิ่งที่นำไปเปรียบเทียบให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นว่ากำลังเปรียบเทียบกับอะไร โดย

การเติมวลีที่ขึ้นต้นด้วย in / of หลังคำเปรียบเทียบหรืออนุประโยคแบบ relative clause ก็ได้ เช่น

                   Annabel was the youngest child.

                   Annabel was the youngest of the children.

                   This restaurant is the best in town.

                   This offer is the best I’m going to get.

                   This one is the cheapest.

                   This one is the cheapest of the new designs.

                   This one is the cheapest I could find.

3.      การเปรียบเทียบแบบน้อยกว่า

      การเปรียบเทียบเพื่อบอกปริมาณหรือจำนวนน้อยกว่าสิ่งอื่นๆ ให้ใช้ less วางไว้หน้าคำ adjective สำหรับ

การ เปรียบเทียบแบบ comparative และให้ใช้ the least วางไว้หน้าคำ adjective สำหรับการเปรียบเทียบแบบ

superlative  เช่น

                   This sofa is less comfortable.

                   I’ve always been less patient than my sister.

                   It’s the least expensive way to travel.

                   She was the least intelligent of the three sisters.

                                     *****************************************

Last Updated (Saturday, 27 November 2010 08:20)