เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปเมืองนอก1

เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปเมืองนอก

(How to Prepare Yourself before Going Abroad)
นพรัตน์ ธนานุรักษากุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1. บทนำ
การเดินทางไปต่างประเทศเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อธุรกิจ เพื่อ
ทัศนศึกษา เพื่อเข้าร่วมสัมมนา เพื่อการศึกษาและเพื่อย้ายถิ่นฐาน เป็นต้น ได้กลายเป็นค่านิยม (Value) อย่างหนึ่งในหมู่คนไทยมาหลายยุคหลายสมัยแม้แต่ในยุคที่เศรษฐกิจถดถอย (Economic recession) คนไทยยังนิยมแสวงหาโอกาสเดินทางไปต่างประเทศตามความปรารถนาของตนเอง ซึ่งบางคนอาจมองว่าการเดินทางไปต่างประเทศนั้นมีข้อเสียมากกว่าข้อดี ในขณะที่บางคนอาจมองแต่ข้อดี อย่างไรก็ตามถ้าใช้มุมมองพิจารณาทั้งสองด้านจะเห็นว่าการเดินทางไปต่างประเทศมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่เห็นได้อย่างชัดเจน ดังนี้
ข้อดี
1. ได้ฝึกภาษาต่างประเทศทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งแต่ละทักษะจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการใช้ของแต่ละคน
2. ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ (Lifestyles) ของผู้คนในประเทศนั้นโดยเฉพาะถ้าพักอยู่กับคนในท้องถิ่น (Local people) และพยายามออกไปข้างนอกที่พักเพื่อเปิดหูเปิดตา
3. ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถซื้อหาจากใครหรือที่ไหนได้
4. ได้ฝึกความอดทนกับเรื่องต่างๆ เช่น การปรับตัวเอง (Adjustment) ให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ เวลา ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบการเรียนการสอน และ ภาษา เป็นต้น
5. ได้รับความรู้ใหม่ๆ และนำสมัย
6. ทำให้มีวิสัยทัศน์ (Vision) กว้างไกล มีมุมมองที่หลากหลายยอมรับสิ่งใหม่ๆที่ดีมีประโยชน์แทนสิ่งเก่าๆซึ่งอาจล้าสมัยตกยุคไปแล้ว
ข้อเสีย
1. มีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับทำหนังสือเดินทาง (Passport fee) ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (Visa fee) สำหรับบางประเทศ ค่าภาษีสนามบินตอนออกนอกประเทศ (Tax fee) ค่าตั๋วเครื่องบิน (Airplane ticket fare) ค่าที่พัก (Housing fare) ค่าเดินทางภายในประเทศ (Domestic traveling fare) และอื่นๆ
2. นำไปสู่การเสียดุลทางการค้าระหว่างประเทศ (International trade deficit)
2. การเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ
ก่อนการเดินทางไปประเทศต่างๆควรเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ
กำลังทรัพย์ และเป้าหมายของการเดินทาง กล่าวคือผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศต้องมีร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไกลโดยเครื่องบิน หรือรถยนต์ได้ มีทัศนคติเป็นเชิงบวก (Positive attitude) มากกว่าลบต่อโลกภายนอกเนื่องจากอาจประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่คาดคิดมาก่อนทำให้เกิดความรู้สึกแปลกจนเกิดอาการตื่นตระหนกกับเหตุการณ์นั้นได้ (Culture shock) และถ้าจะให้การเดินทางเกิดความสนุก ตื่นเต้น และน่าสนใจ ควรมองว่าการเดินทางเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตามเป็นประสบการณ์ใหม่ซึ่งเติมเต็มให้กับชีวิตของเราเอง นอกจากนี้การจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงกับการเดินทาง ตลอดจนการกำหนดเป้าหมายการเดินทางนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นด้วย สำหรับคนไทยแล้วเป้าหมายการเดินทางอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและ การเดินทางเพื่อการศึกษา
2.1 การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวแบบเที่ยวเองและแบบไปกับบริษัททัวร์
2.1.1 การท่องเที่ยวแบบเที่ยวเอง ถ้าจะให้สนุก ตื่นเต้น น่าสนใจและพบปะเพื่อน
ต่างชาติใหม่ ๆควรท่องเที่ยวเองซึ่งผู้เดินทางต้องจัดเตรียมแผนการเดินทางล่วง 
หน้าต่อไปนี้
♥  ตรวจสอบค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปเที่ยวยังประเทศเป้าหมาย (Target country) เริ่มตั้งแต่ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (สำหรับบางประเทศผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยไม่ต้องทำเรื่องขอวีซ่าเข้าประเทศโดยสามารถอยู่ได้ตามเวลาที่กำหนด) ซึ่งสอบถามได้จากสถานทูต (Embassy) หรือสถานกงสุล (Consulate) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่าที่พัก ถ้าต้องการห้องพักราคาย่อมเยาว์ มากๆสะอาดและปลอดภัย ควรพักในที่พักประเภท youth hostel มีลักษณะเหมือนหอพักที่อาจต้องใช้ห้องน้ำรวมแยกหญิง หรือชาย รวมทั้งห้องครัวพร้อมตู้เย็นและอุปกรณ์ทำอาหารทานเองด้วยเมื่อใช้เสร็จก็ต้องจัดการล้างทำความสะอาด ก่อนเดินทางโทรศัพท์ติดต่อได้ที่สำนักงานใหญ่สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย (Thai Youth Hostels Association)โทร 628-7413-5 หรือทางที่อยู่อีเมล์ (Email address) bangkok@tyha.org. เพื่อสอบถามชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ และราคาห้องพักในประเทศเป้าหมายซึ่งสามารถจองห้องพักล่วงหน้าได้เลยโดยจ่ายผ่านบัตรเครดิตแถมได้ราคาค่าห้องพักพิเศษอีกด้วยถ้าสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม นอกจากนี้ควรประมาณค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับการเดินทางภายในประเทศ อาหาร และของฝาก (Souvenir) ด้วย
  ถ้ายังไม่มีหนังสือเดินทางต้องยื่นเรื่องขอทำที่กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศที่แจ้งวัฒนะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 981-7171-9 หรือที่สาขาอิมพีเรียล บางนา สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 744-0897 ถ้ามีแล้วให้ตรวจหนังสือเดินทางว่าหมดอายุเมื่อไรซึ่งตามกฎเกณฑ์แล้วหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานได้อย่างน้อย 6 เดือน ถ้าต่ำกว่านี้ต้องไปดำเนินการต่ออายุหนังสือเดินทาง
♥  ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติที่ใช้กันแพร่หลายทั่งโลก ถ้าเป็นไปได้ควรฝึกฝนภาษาที่ใช้สื่อสารกันเป็นหลักในประเทศเป้าหมายจากหนังสือหรือจากเพื่อนที่พูดภาษานั้นได้เผื่อไว้ใช้สื่อสารกับผู้ที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษและเพื่อความอยู่รอดในการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ นอกจากนี้ยังอาจได้รับการปฏิบัติที่ดีเป็นพิเศษจากคนในท้องถิ่นอีกด้วย เช่น ลดราคาอาหาร เครื่องดื่ม ที่พัก และการช่วยเหลืออื่นๆซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวในประเทศนั้นเต็มไปด้วยสีสัน สิ่งเหล่านี้นับเป็นทักษะความอยู่รอด (Survival skills) ด้วยการใช้ภาษาเป็นสื่อกลาง
  พกเงินสดติดตัวทั้งเงินสกุลไทย (บาท) และเงินสกุลที่ใช้ในประเทศเป้าหมาย สำหรับเงินสกุลไทยพกไว้เพื่อเสียค่าภาษีสนามบินก่อนเดินทางออกนอกประเทศ จำนวน 500 บาทและค่าแท็กซี่ขากลับ ส่วนเงินสกุลต่างประเทศพกติดตัวไว้สำหรับจ่ายเป็นค่าเดินทางจากสนามบินไปยังที่พัก ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งแลกได้ตามธนาคารพาณิชย์ต่างๆ แต่ถ้าแลกในสนามบินมักได้อัตราการแลกเปลี่ยนที่ดีกว่า ถ้าไม่สะดวกพกเงินสดติดตัวเยอะจะแลกเป็นเช็คเดินทาง (Traveler’s check) ก็ได้ แต่ถ้าต้องการความสะดวกมากยิ่งขึ้นควรพกบัตรเครดิตวีซ่า มาสเตอร์ หรืออเมริกันเอ็กซ์เพรส
♥  นำของใช้จำเป็นส่วนตัวติดกระเป๋าไปด้วย เช่น ยาแก้เมารถ เมาเรือ เมาเครื่องบิน(Motion sickness medicine) ยาแก้ท้องผูก (Laxative) ยาแก้ท้องเสีย ยาแก้ปวดหัวเสื้อผ้าและรองเท้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและภูมิประเทศ เป็นต้น
  วางแผนจัดโปรแกรมสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปเยี่ยมชมในประเทศเป้าหมายล่วงหน้าด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากหนังสือท่องเที่ยวของสำนักพิมพ์ต่างๆ เช่น สำนักพิมพ์Lonely Planet และ สำนักพิมพ์หน้าต่างสู่โลกกว้าง เป็นต้น หรือค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตของเว็บไซด์ (Web site) ต่างๆ เช่น www.yahoo.com หรือ www.hotmail.comหรือ www.altavista.com เป็นต้น แต่ถ้าต้องการไปสหราชอาณาจักรอังกฤษให้ค้นหาข้อมูลด้วยตนเองได้ที่ British Council จุฬาลงกรณ์ ซอย 64 สยามสแควร์ เบอร์โทรศัพท์ 652-5480-9 ต่อ 504 หรือ 507 หรือหาข้อมูลได้ที่ www.britcoun.or.th ซึ่งแหล่งข้อมูลแต่ละแห่งจะมีข้อมูลให้เลือกมากมาย 
หมายเหตุ ถ้าเดินทางกันเป็นกลุ่มมีหลายคน อาจพิจารณาเช่ารถขับเที่ยวกันเองซึ่งสะดวกสบายกว่าและประหยัดอีกด้วย และนั่นหมายถึงคนในกลุ่มต้องมีใบขับขี่นานาชาติ (International driver license) เข้าใจกฎจราจรและภาษาที่ใช้ในประเทศเป้าหมายอย่างน้อย 2 คน เพี่อผลัดกันขับรถ
2.1.2 การท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ เป็นการท่องเที่ยวที่เสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบเที่ยวเองแต่ค่อนข้างสะดวกสบายกว่าเพราะมีหัวหน้าทัวร์ (Group leader) คอยจัด การตูแลเสร็จสรรพทุกอย่างตั้งแต่ขอวีซ่า (ยกเว้นบางประเทศที่ผู้เดินทางแต่ละคนต้องไปดำเนินเรื่องขอเอง เช่น ประเทศอเมริกา เป็นต้น) ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร การเดินทางภายในประเทศ ความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง ไปจน ถึงพาเที่ยวและบรรยายประวัติความเป็นมาของสถานที่ต่างๆ ซึ่งการเตรียมตัวการเดินทางประเภทนี้ไม่ยากนักขอให้มีเงินจ่ายค่าทัวร์ มีสุขภาพดีแข็งแรง และมีเพื่อนร่วมเดินทางด้วยอย่างน้อย 1 คน เพราะจะทำให้ประหยัดค่าห้องพักที่ทางบริษัททัวร์มักจัดให้ลูกทัวร์นอนเป็นคู่ ถ้านอนคนเดียวต้องจ่ายค่าที่พักเพิ่มการซื้อแพ็กเก็จทัวร์ (Package tour) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยว คือ ซื้อทัวร์หนึ่งแพ็กเก็จจะได้ที่พักพร้อมอาหารเช้า ตั๋วเครื่องบินไปกลับ และรถรับส่งระหว่างสนามบินกับที่พัก ส่วนการท่องเที่ยวภายในประเทศต้องจัดหาเอง
2.2 การเดินทางเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
(English as an official language) การเตรียมตัวเดินทางก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศแต่เนิ่นๆ เป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาพอสมควรกับสิ่งต่อไปนี้
♥  เลือกสถาบันการศึกษา และประเทศที่สนใจตามความเหมาะสมของตนเอง เช่น เลือกไปเรียนประเทศที่มีคนรู้จักอาศัยอยู่ ซึ่งอาจทุ่นค่าที่พักและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและท้อแท้ หรือเลือกไปเรียนประเทศที่ค่าครองชีพไม่สูงมากจนเกินไปโดยดูได้จากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศหรือเลือกไปเรียนในประเทศที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าทันสมัยพร้อมหลักสูตรที่สามารถนำมาดัดแปลงใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยถ้าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับงบการเรียน เป็นต้น ส่วนข้อมูลสถาบันการศึกษาในประเทศต่างๆสามารถค้นหาได้ทางเว็บไซด์ของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (สนต) www.tieca.com หรือส่งอีเมล์สอบถามได้ที่ tieca@ksc.th.com
  สอบวัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (English language proficiency)อันเป็นข้อบังคับสำหรับนักเรียน นักศึกษาต่างชาติ ที่เรียกว่า โทเฟิล (TOEFL หรือ Test of English as Foreign Language) หรือ ไอเอลท์ (IELTS หรือ International English Language Testing System) ซึ่งต้องได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่ทางสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกำหนด ทั้งนี้คะแนนยังขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและระดับการศึกษาที่เรียนต่อด้วย ผลคะแนนต้องส่งไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง ถ้าสอบไม่ผ่านอาจไปเข้าครอสเรียนภาษาอังกฤษก่อนก็ได้แล้วค่อยสอบในภายหลัง แต่จะเป็นการเสียทั้งเวลาและเงินทอง ทางที่ดีควรสอบให้ผ่านก่อนจะดีกว่า นอกจากนี้บางสาขา เช่น คณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาโท (MBA) ยังมีข้อกำหนดต้องสอบ GMAT ด้วย
♥  ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียน (English for academic purpose)เนื่องจากระบบการเรียนการสอนของประเทศตะวันตกเน้นการใช้ความคิด วิเคราะห์และออกความคิดเห็น (Critical thinking) ไม่ใช่เน้นการท่องจำ (Rote) อย่างที่คุ้นเคยกัน ฉะนั้น เมื่อทำการบ้านหรือรายงานส่งอาจารย์ควรอ่านเนื้อหาให้เข้าใจทั้งหมดแล้วจึงสรุป (Summarize) หรือถอดความ (Paraphrase) เป็นคำพูดด้วยการใช้ภาษาของตนเอง ไม่ควรลอกคำตอบจากหนังสือ
  ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (English for daily life)
♥  เตรียมจดหมายรับรองจากอาจารย์หรือผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 2 ท่าน โดยปกติต้องส่งไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง
  เตรียมเรียงความประวัติส่วนตัวหรือจุดประสงค์ในการศึกษาต่อประมาณ 300-500 คำ
♥  เตรียมจดหมายรับรองฐานะทางการเงินของตนเองหรือของผู้ปกครองจากสถาบันการเงินที่เป็นลูกค้าอยู่
♥  หลังจากเลือกสถานที่เรียนและสอบโทเฟิลหรือ ไอเอลท์ผ่านได้แล้วให้ส่งใบสมัครเรียน ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง ค่าธรรมเนียมการสมัคร (Application fee)แล้วแต่สถาบันจะกำหนด และจดหมายรับรองฐานะทางการเงิน เรียงความประวัติส่วนตัวไปยังสำนักงานตรวจรับนักศึกษาใหม่ (Admission Office) ของสถาบันการศึกษาที่เลือกเรียน
♥  รอรับหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษา และเมื่อได้รับหนังสือตอบรับแล้วจึงดำเนินการยื่นเรื่องขอวีซ่านักเรียนได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุล ซึ่งโดยทั่วไปต้องนำหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้ได้มากกว่า 6 เดือน รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป หลักฐานการเงินของผู้ที่จะรับผิดชอบจ่ายค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในระหว่างการศึกษาด้วยรวมทั้งค่าธรรมเนียมวีซ่า นอกเหนือจากหลักฐานดังกล่าวแล้วควรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย
♥  กำหนดวันเดินทางและติดต่อให้คนมารับที่สนามบิน
♥  ตรวจรักษาฟันและสายตาตลอดจนเตรียมแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์สำรองอีกชุดพร้อมสำเนาใบสั่งทำแว่นติดตัวไปด้วยเพราะค่ารักษาในต่างประเทศแพงมาก
3. บทสรุป
โดยรวมแล้ว การเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ใดก็ตามมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
แต่ข้อดีจะมีมากกว่า และดูเหมือนว่าการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและเพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นยังคงได้รับความสนใจในหมู่คนไทย ทั้งนี้การเดินทางดังกล่าวผู้เดินทางควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าหลายอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ แต่สิ่งหนึ่งซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งคือ ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและการศึกษา
4. เอกสารอ้างอิง
1. สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ: Thai International Education ConsultantsAssociation, คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ: Thai Guide to International Education 2000.
2. อิสรา สุนทรวัฒน์, “สนุกภาษาอังกฤษ,” มติชน1 มิ.ย. 2544.
3. Betta, Lavrie and Carolyn DuPaquier Sardinas, NorthStar: Focus on Reading and Writing, Intermediate, New York: Addison Wesley Longman Inc., 1988.
Comments