การใช้ to และ for เพื่อบอกจุดประสงค์2

การใช้  to และ  for เพื่อบอกจุดประสงค์


 อ.ภูษิต  รัตนวงศ์

 

            การบอกเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการกระทำ (the purpose of an action)  ให้ใช้โครงสร้าง for + noun

หรือ to + infinitive  ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าผู้เขียนต้องการบอกการกระทำเป็นคำนามหรือคำกริยา

            ตัวอย่าง

 1. We stopped off at the Goose for a drink and then we carried on to the embassy for dinner.
 2. Do you want to have a drink at the Goose before we go on to dine with the ambassador?
 3. I’m going to Brussels next week for an interview.  I hope to work for the UN.
 4. I’ve come to Dublin to attend a seminar and to meet the new members of the faculty.  But now I’m leaving for Rome.

การบอกเกี่ยวกับจุดประสงค์ของบางสิ่งหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด  (the purpose of something)  ให้ใช้โครงสร้าง

for + Ving

            ตัวอย่าง

 1. These double-strength paracetamols are good for getting rid of headaches.
 2. What are these two knives used for?  This one is for cutting bread and that one is just for slicing meat.

 

การใช้โครงสร้าง  what…………….for ?

            What ………….for ?  ใช้ในประโยคคำถามเพื่อบอกจุดประสงค์ได้ทั้งการกระทำและบอกสิ่งหนึ่งสิ่งใด

(the purpose of both actions and things)

            ตัวอย่าง

 1. You pinched me!  What did you do that for ?

          I wanted to see if you were awake.

      2.   What are these two buttons for ?

          The blue one is for gaining access to the main menu and the green one is for quitting teletext.

 

การชี้แจงเหตุผลและการอธิบายพฤติกรรมต่างๆ

โครงสร้าง for + noun และ for + Ving สามารถใช้ได้กับคำ thank  apologise  be / feel sorry

นอกจากนี้ be / feel sorry ยังใช้ได้กับโครสร้าง to + infinitive

          ตัวอย่าง

 1. Thanks for the lift.
 2. Thank you for driving me home.
 3. South Western train would like to apologise for the late arrival of this train 
      and for the inconvenience this may cause you.
 4. He really should apologise for spitting in his face.  That sort of behavior is unacceptable, 
      even on a football field.
 5. I’m sorry to have taken so long with this report.
 6. I’m sorry for taking so long with this report.
 7. I feel sorry for the cleaners.

นอกจากนี้ โครงสร้าง  for + Ving  ยังใช้แสดงเหตุผลของการกระทำที่กริยาของประโยคเป็น passive voice

          ตัวอย่าง

 1. He was rewarded for handing in the purse.
 2. He was criticised for not coming forward as a witness to the accident.
 3. He was fined heavily for speeding on the motorway.
 4. He was sent to prison for falsifying the accounts.

การบอกจุดประสงค์โดยใช้ in order (not) to / so as (not) to + infinitive

โดยปกติทั่วไปวิธีการแสดงจุดประสงค์จะใช้โครงสร้าง to + infinitive แต่ถ้าต้องการเน้นข้อความหรือต้องการให้เป็นทางการมากขึ้นให้ใช้  in order to หรือ so as to

         ตัวอย่าง

 1. To get a better job I decided to take a computer course.
 2. In order to get a better job I decided to take a computer course.
 3. I left home early in order not to be late for the appointment.
 4. I left the house early so as not to be late for the job interview.

                                             ******************************************

Comments