การใช้ get / take2

การใช้ get / take

   อ.ภูษิต  รัตนวงศ์

          get เป็นกริยาที่มีความหมายว่า  นำมาหรือพามา (bring, fetch) แต่กริยา take หมายถึง นำไปหรือเอาออกไป (take away, remove)

          ตัวอย่าง

            Get the doll for me.  หมายถึง นำตุ๊กตามาให้ฉัน

            Take the cake (away) after the candles have been blown out.  หมายถึง  เอาเค็กออกไปได้หลังจากที่ได้เป่าเทียนเสร็จแล้ว

            Get the cake so I can blow out the candles.  หมายถึง  เอาเค็กเข้ามาได้เพื่อฉันจะได้เป่าเทียน

            อย่างไรก็ตาม เมื่อ get / take ใช้เป็นสำนวนที่มีคำศัพท์อื่นๆประกอบ  การแปลความหมายจะยึดแต่ความหมายของ get / take ไม่ได้ต้องแปลทั้งสำนวน  จากตัวอย่างต่อไปนี้จะเห็นว่าความหมายของ get / take แทบจะไม่มีอิทธิพลต่อคำแปลของสำนวนต่างๆที่ get / take ไปประกอบอยู่เลย

            สำนวนที่ใช้  take

take advantage
take advice
take (something) apart
take back 
take the blame
take a break
take care 
take care of
take a chance
take a course
take it easy
take effect
take an injection
take into consideration
take it or leave it
take lessons
take liberties
take a look (at)
take medicine
take  a nap
take notes
take off
take (something ) off
take the opportunity 
take (somebody / something) out
take over 
take part
take a leak
take personal offense
take place
take pride 
take the responsibility
take a rest
take a shower
take steps
take a taxi
take the temperature
take a test
It takes time  
take one’s time
take a trip
take up something
take a walk
take your time                        

เอาเปรียบ
รับเอาคำแนะนำ (จากผู้อื่น)
แตก / แบ่งแยก
เอากลับมา / เอาคืน / ยอมรับผิด
ยอมรับการตำหนิ
พัก / เว้นระยะ
เอาใจใส่
เอาใจใส่
ฉวยโอกาส / ใช้โอกาส
ลงเรียน (วิชาหรือหลักสูตร)
ไม่ต้องรีบร้อน / อย่งเคร่งเครียด
ส่งผลกระทบ
ฉีดยา
นำไปพิจารณา
รับหรือไม่รับ (ข้อเสนอ)
เป็นบทเรียน / ใช้เวลาเรียน
ใช้เสรีภาพ
มองดู
กินยา
งีบหลับ
จดข้อความ
ออกไป
ถอดออก
ใช้โอกาส / ฉวยโอกาส
นำไปยัง
เข้าครอบครอง
เข้าไปมีส่วน / เข้าร่วม
ไปปัสสาวะ
รู้สึกไม่ดี / ไม่สบายใจ
เกิดขึ้น
รู้สึกภูมิใจ
รับผิดชอบ
พักผ่อน
อาบน้ำ
กระทำ / ดำเนินการ
ใช้ / นั่งรถแท๊กซี่
วัดอุณหภูมิ
เข้าทดสอบ
ใช้เวลา
ใช้เวลา / เสียเวลาของคนใดคนหนึ่ง
เดินทาง
สนใจ / เริ่ม / เข้าประจำที่
เดิน / เดินเล่น
ใช้เวลาของคุณให้เต็มที่

             ความหมายต่างๆของ get

ความหมายที่บอกถึง การเริ่ม หรือมีความรู้สึก

It’s getting dark.

We got tired yesterday.                             

I’m getting confused.

 

I’m getting accustomed / used to working hard.

He got annoyed when he heard the bad news.

It must be getting more serious.

ความหมายที่บอกถึง การได้รับสิ่งต่างๆ

She got a nice present for her birthday.

Language teachers get about $ 15 an hour in Brazil.

I hope to get better news tomorrow.

I got a postcard from Germany.

He’s going to get a job after college.

I got a promotion.

I got some clothes for Christmas.

His movie got a good review.

I got some books from my girlfriend.

ความหมายที่บอกถึง การซื้อสิ่งของต่างๆ

He got $ 800 for his old car.

You can get cheap things at a flea market.

I’m planning to get a new car soon.

ความหมายที่บอกถึง การไปเอามาหรือไปหยิบมา

Go and get the newspaper.

Shall I get you a book from the library?

Stay here.  I’ll get you some slippers.

Could you get the wine?

Get me those books over there, please.

ความหมายที่บอกถึง การไปถึง หรือมาถึงจุดหมายปลายทาง

I got home late last night.

We got to the airport by taxi.

Can you get to the roof of the house?

She didn’t get to Chicago until after midnight.

ความหมายที่แปลว่า มี หรือครอบครอง

I haven’t got much time.

Have you got enough money?

She got a lot of paintings from her uncle.

They got a new pet.

Get your results the next day.

ความหมายที่บอกความจำเป็นหรือต้องกระทำ

I’ve got to go now.

You’ve got to study harder.

ความหมายที่บอกถึง การเป็นโรค  ความเจ็บป่วย หรือการขึ้นยานพาหนะ

I don’t want to get a cold.

I hope you get on a train before midnight.

She got pneumonia.

He got AIDS.

ความหมายที่บอกถึง การเตรียมการ หรือการกระทำ

I’ll get some coffee.

She’s getting dinner for her family.

ความหมายที่ใช้แทน กริยา be ในประโยค passive voice.

She got hit by a car.

The robber got killed by the police.

He got robbed last night.

ความหมายที่บอกถึงการชักชวน หรือทำให้ผู้อื่นคล้อยตาม

He got his father to buy him a car.

I got him to help me.

My children finally got me to buy a computer.

ความหมายที่บอกว่านำสิ่งใดไปทำ

He got his car fixed.

I got my hair cut.

ความหมายที่บอกถึง การเข้ใจ หรือการประสบกับภาวะทางอารมณ์ หรือทางกาย

I got you.

Did you get the idea?

He got an idea.

They get nauseous when they drive.

She gets vertigo when she looks out the window.

ความหมายที่บอกถึง การทำคะแนนหรือทำแต้มได้

She got 29 points that day.

The Liverpool team got 4 goals.

สำนวนที่ใช้ get

get across
get along (with)
get away
get back
get back from
get something back 
get by
get a chance
get a cramp
get even with
get a flat tire
get a haircut
get ….ing! (get going!)
get in
get into
get in touch (with)
get in trouble
get lost!
get married
get something off
get off
get on
get on with someone
get out
get over
get ready
get rid of
get to someone
get there
get through with something
get together (with)
get something under way
get up
get the blame                

พบโดยบังเอิญ
เข้ากันได้
ออกไป / จากไป
กลับมาถึง
กลับมาจาก
ได้คืน / กลับคืน
มีเงินพอ
มีโอกาส
เป็นตะคริว
แก้แค้นกลับคืน
ยางแบน
ตัดผม
เริ่ม
เข้าไปใน
เข้าถึง (อารมณ์ความรู้สึก)
ติดต่อ
มีอุปสรรคยุ่งยาก
หลงทาง
แต่งงาน
ส่งออกไป
เริ่มเดินทาง / ออกห่าง
ต่อเนื่อง
เข้ากันได้
หนีไป
ฟื้นตัว/ ดีขึ้น
พร้อม
ขจัด / กำจัด
ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ
ไปที่นั่น
ผ่านช่วงยากลำบากไปได้
ไปด้วยกัน
เริ่มเกิดขึ้น
ลุกขึ้น / ตื่นขึ้น
ได้รับการตำหนิ

Last Updated (Friday, 13 August 2010 14:12)

Comments