การใช้ Enough / Sufficient / Adequat2e

การใช้ Enough / Sufficient / Adequate

                                                                                                          อ.ภูษิต  รัตนวงศ์

 

            คำว่า พอ  เพียงพอ  พอเพียง  มีพอ  ใช้คำภาษาอังกฤษเทียบความหมายโดยทั่วไปได้ 3 คำ คือ

enough, sufficient, adequate  คำทั้งสามเป็นคำ adjective มีวิธีการใช้ดังนี้

            enough – sufficient

          สองคำนี้มีความหมายเหมือนกันและใช้แทนกันได้ คือ มีเพียงพอตามที่ต้องการ (as much as is needed)

            ตัวอย่าง

 1. We have sufficient evidence to convict him for the crimes he has committed.
 2. I don’t have enough time to finish reading this report before the meeting.  But I have sufficient information to know what the outcome should be.

            Adequate

มีความหมายเหมือนกับ enough / sufficient แต่ใช้ในความหมายที่บอกถึงการดีเพียงพอหรือปริมาณ
มากพอสำหรับจุดประสงค์เฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (good enough or large enough for a particular purpose)

            ตัวอย่าง

 1. This country will never maintain an adequate supply of trained teachers.  
      (หมายถึง การจัดให้มีประมาณครูที่เพียงพอ)
 2. This little car is perfectly adequate for any driving you need to do in town.  (หมายถึง ดีพอสำหรับขับในเมือง)
 3. His computer skills were adequate for the type of work required for him.  (หมายถึง ดีพอสำหรับงานที่ทำ)

           โครงสร้างในประโยค
           คำทั้งสามคำเมื่ออยู่ในประโยคมีโครงสร้างต่าง ๆ ดังนี้

 1. ใช้ขยายกริยา be และวางไว้หลัง be
 2. ใช้ขยายคำนามและวางไว้หน้านาม
 3. ถ้าใช้กับ for  คำที่ตามหลัง for เป็นคำ noun / noun phrase / pronoun
 4. ถ้าใช้กับ to คำที่ตามหลัง to เป็นคำกริยา infinitive 

            ตัวอย่าง

 1. Have we enough knives and forks for everyone?
 2. Some of the workers don’t earn enough to live on.
 3. Bedside lighting alone is not sufficient for most bedrooms.
 4. Will the growth in output be sufficient to meet increased demand?
 5. The big house is perfectly adequate for just the two of us.
 6. Existing levels of funding are not adequate to deal with this problem.

Inadequate – insufficient

การใช้ในความหมายปฏิเสธสามารถเติม prefix – in แต่ enough ใช้ not

            ตัวอย่าง

 1. We don’t have enough milk if everybody wants cappuccino.
 2. The level of funding available for the training of teachers is inadequate.
 3. I have insufficient resources to be able to deal effectively with this problem.

การใช้ enough เป็นคำ adverb

enough สามารถใช้เป็น adverb เพื่อขยาย verb, adjective, adverb โดยวางตำแหน่งไว้หลังคำที่ไปขยาย  แต่ถ้าใช้ sufficiently ขยายให้วางไว้หน้าคำ adjective, adverb ที่ไปขยาย

            ตัวอย่าง

 1. I didn’t revise enough (sufficiently), so I didn’t pass the exam.
 2. I didn’t work (sufficiently) hard enough so I was unsuccessful in the exam.
 3. You’ve missed him, I’m afraid.  You didn’t get up (sufficiently) early enough.
 4. In this climate it’s not (sufficiently) warm enough to go out without a jumper in the evening.

การใช้ enough เป็นคำ pronoun

enough  สามารถใช้เป็น pronoun ได้เมื่อมีความหมายที่ใช้แทนคำนามได้ชัดเจน

            ตัวอย่าง

 1. I’ve only saved up $ 250.  Will that be enough for this type of holiday? (enough = $250)
 2. Some more dressing on your salad?  Oh no, I have quite enough, thanks. (enough = dressing)

การใช้  enough of

enough of ใช้นำหน้าคำนามที่มี determiners เช่น this, the และ นำหน้า pronoun

            ตัวอย่าง

 1. I didn’t read it all, but I read enough of the report to get the main idea.
 2. I’ve had quite enough of this fruit salad, thanks.  It’s a bit too sweet for my liking.
 3. I answered all the questions, but I didn’t get enough of them right to pass the driving test.

 

Comments