การเขียนอนุเฉทตอนที่ 1 : แบบกระบ2วนการหรือขั้นตอน

การเขียนอนุเฉทตอนที่ 1 : แบบกระบวนการหรือขั้นตอน (writing process paragraphs)
ผศ. นพรัตน์ ธนานุรักษากุล
 
 
          การเขียนอนุเฉทแบบกระบวนการหรือขั้นตอน (process paragraph) เป็นงานเขียนที่ไม่ยากนัก แต่อาจยากสำหรับหลาย ๆ คนที่ไม่ได้เรียบเรียงลำดับขั้นตอนว่าขั้นตอนไหนควรมาก่อนและหลัง และควรมีความรู้เรื่องคำศัพท์ และคำเชื่อมระหว่างประโยคที่ใช้ในงานเขียนประเภทนี้ด้วย ผู้เขียนขอเสนอตัวอย่างงานเขียนของนักศึกษาภาคปกติและภาคค่ำ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเขียนหัวข้อเรื่อง วิธีการเขียนอนุเฉทที่ดี และ วิธีการเป็นพลเมืองที่ดี

 

 

การใช้คำเชื่อมบอกลำดับขั้นตอนกลุ่มแรก

first, second, third, last (final) ถ้าไม่ใช้ second, third ลำดับต่อจาก first สามารถใช้ next, then, after that แทนได้ คำเหล่านี้ตามด้วยเครื่องหมายลูกน้ำ (ยกเว้น Then)    และประโยคหลัก ให้สังเกต    การใช้ตัวเชื่อมเหล่านี้ในตัวอย่างงานเขียนชิ้นที่ 1

 

 

การใช้คำเชื่อมบอกลำดับขั้นตอนกลุ่มที่ 2

The first step, the second step, the next step, the last step (the final step) + อนุประโยค แต่นักศึกษาตัด step ออกก็ได้ และให้สังเกต การใช้ตัวเชื่อมเหล่านี้ในตัวอย่างงานเขียนชิ้นที่ 2

 

การใช้คำเชื่อมบอกลำดับขั้นตอนกลุ่มที่ 3

ใช้ คำกริยา หรือ คำเชื่อมที่บ่งบอกเวลาก่อน หลัง เช่น begin, start หมายถึงเริ่มต้น ใช้แทนfirst ได้continue, remain ใช้ในความหมายขั้นตอนต่อไป end, finish ใช้ในความหมายขั้นตอนสุดท้าย before, after ใช้ในความหมายก่อนและหลัง while, as ใช้ในความหมาย ในขณะที่ให้สังเกต    การใช้คำเหล่านี้ใช้ในความหมายในงานเขียนแบบกระบวนการในตัวอย่างงานเขียนชิ้นที่ 3-4

 

ตัวอย่างที่ 1 เขียนโดยนักศึกษาภาคปกติ ชื่อ นาย เตชทัต อบอุ่น 
How to Write a Good Paragraph
 

          Everyone can write a paragraph, but not everyone can write it well.1 If you want to be the person who can create a beautiful piece of writing, you have to know the principles of how to write properly2. The first step is that your writing has to cover your ideas relevant to the topic sentence3. This means your paragraph needs a main idea and supporting sentences, and you may or may not end your paragraph with a concluding sentence4In order to get all ideas, you can use a brainstorming strategy.The second is to organize your ideas after you finish brainstorming; otherwise, your writing can be confusing6The next step is to make your work readable by using meaningful expressions and avoiding any redundant and ambiguous words.7The fourth is to consult with your teacher who can help you improve your work when it seems to be wrong either by meaning or by grammar structures8The most important thing is to present your ideas in ways that allow your readers to know what you want to tell them in sequences9By means of sequences, you can link each sentence with a conjunction10The final is that you should practice these steps11. If you do so, you can write a paragraph well without knowing it and become a good writer, too12

 

***คำที่พิมพ์ด้วยตัวเข้มเป็นตัวเชื่อมประโยคที่ทำให้งานเขียนน่าอ่าน (readable)ประโยคเกริ่นนำ
ส่วนที่ขีดเส้นใต้เป็น topic sentence ซึ่งมี main idea อยู่ด้วยนั่นก็คือ หลักการเขียนอย่างถูกวิธี
ประโยคสนับสนุนหลักที่ 1
4-5 ประโยคสนับสนุนรองซึ่งขยายประโยคสนับสนุนหลักที่ 1
ประโยคสนับสนุนหลักที่ 2
ประโยคสนับสนุนหลักที่ 3
ประโยคสนับสนุนหลักที่ 4
ประโยคสนับสนุนหลักที่ 5
10 ประโยคสนับสนุนรองซึ่งขยายประโยคสนับสนุนหลักที่ 5
11 ประโยคสนับสนุนหลักที่ 6
12 ประโยคสรุป

 

ตัวอย่างที่ เขียนโดยนักศึกษาภาคปกติ ชื่อ น.. อุษณีย์ อรชร 
How to Write a Good Paragraph 

          1When it comes to writing a good paragraph, it involves many import factors. 2These instructions will help you deal with your writing3First, you need to know the principles of how to write a paragraph which consists of two main parts. 4Those include a topic sentence which is essential because it contains your main idea and some supporting sentences which give more information, examples, reasons and so on about the topic sentence. 5You can also end your writing with a concluding sentence. 6Next, before writing your first draft, you must brainstorm your ideas by listing and organize the ideas into groups. 7This strategy helps you decide what you can write about. 8Then try not to use any ambiguous or redundant words but choose meaningful expressions. 9In addition, you need to be cautious about your grammar. 10You can consult with your teacher if you are not sure of. 11Finally, these are basic writing guidelines that can assist you to write a paragraph well. 

----------------------------------------------------------------- 
1 ประโยคเกริ่นนำ
2 ประโยค topic sentence
3 ประโยคสนับสนุนหลักที่ 1
4-5 ประโยคสนับสนุนรองซึ่งขยายประโยคสนับสนุนหลักที่ 1
6 ประโยคสนับสนุนหลักที่ 2
7 ประโยคสนับสนุนรองซึ่งขยายประโยคสนับสนุนหลักที่ 2
8 ประโยคสนับสนุนหลักที่ 3
9 ประโยคสนับสนุนหลักที่ 4
10 ประโยคสนับสนุนรองซึ่งขยายประโยคสนับสนุนหลักที่ 4
11 ประโยคสนับสนุนหลักที่ 5

 

ตัวอย่างที่  3  เขียนโดยนักศึกษาภาคปกติ  ชื่อ  นาย วรกฤต ศรีธนาลาภ 
How to Write a Good Paragraph

 
             1There are many ways to write a good paragraph, but these are the basic principles2You can begin by making your readers know what you want to tell them with a main idea.  3That means your main idea needs to stand in the first sentence of the paragraph which is called topic sentence.  4Your topic sentence should be relevant to the topic.  5Continue your writing with some supporting sentences.  6You may end your paragraph with a concluding sentence if you want to.  7Do not forget to use meaningful expressions and avoid any ambiguous words.  8Whileyou are writing, you should try to correct your grammar, or you can consult with your convener.9The important thing is that you should brainstorm your ideas before writing your first draft and organize them.  10At the end, make sure that you check your work thoroughly before submitting it to the teacher.    


***ตัวอย่างงานเขียนชิ้นนี้ใช้คำเชื่อมแบบกลุ่มที่ 3  
------------------------------------------------------------
1 ประโยค topic sentence
2 ประโยคสนับสนุนหลักที่ 1
3 ประโยคสนับสนุนรองซึ่งขยายประโยคสนับสนุนหลักที่ 1
4 ประโยคสนับสนุนรองซึ่งขยายประโยคสนับสนุนรองอีกที (ประโยคที่ 3)
5 ประโยคสนับสนุนหลักที่ 26 ประโยคสนับสนุนหลักที่  3
7 ประโยคสนับสนุนหลักที่ 4
8 ประโยคสนับสนุนหลักที่ 5
9 ประโยคสนับสนุนหลักที่ 6
10 ประโยคสนับสนุนหลักที่ 7

 

ตัวอย่างที่ 4  เขียนโดยนักศึกษาภาคค่ำ  ชื่อ   นางสาว อัจฉราภรณ์   อิ่มสมบูรณ์
How to Be a Good Citizen

 

          1Being a good citizen is not hard even though people have different points of views in considering who is good and who is bad.  2If you can exercise these social norms, you can become a good citizen.  3You must start with yourself by being gentle, friendly and kind to other people. 4More importantly, do not forget to be honest.  5When you fail to practice the basic law, for example, voting in an election after turning 18 and paying income tax annually, you cannot be a good citizen. 6Saving the earth is important for all citizens.  7You can save it by not throwing the garbage in the public.  8These are just small things but important guidelines for good citizens.

 ------------------------------------------------------------

 

1 ประโยคเกริ่นนำ
2 ประโยค topic sentence
3 ประโยคสนับสนุนหลักที่ 1
4 ประโยคสนับสนุนรองซึ่งขยายประโยคสนับสนุนหลักที่ 1
5 ประโยคสนับสนุนหลักที่ 2
6 ประโยคสนับสนุนหลักที่ 3
7 ประโยคสนับสนุนรองซึ่งขยายประโยคสนับสนุนหลักที่ 3
8 ประโยคสรุป

 

ตัวอย่างที่  5  เขียนโดยนักศึกษาภาคค่ำ   ชื่อ   นาง วัชรินทร์  มีแก้ว
How to Be a Good Citizen

 

              1There are four steps you can follow in order to be a good citizen2First, you shouldshow your loyalty to your King and your nation.  3This is very important because it identifies who you are and which society you belong to.  4Second, you should adhere to the principles of religion that you believe in,5for all religious precepts normally positively shape the way you think and behave.  6Next, you should exercise laws; 7for example, vote in an election and follow traffic law.  8This will help keep the society in order.  9Finally, you should be helpful to other people, especially the ones who are disabled.  10Whenever you manage to do these, you can be considered a good citizen.  

 

------------------------------------------------------------ 
1 ประโยค topic sentence 
2 ประโยคสนับสนุนหลักที่ 1
3 ประโยคสนับสนุนรองซึ่งขยายประโยคสนับสนุนหลักที่ 1
4 ประโยคสนับสนุนหลักที่ 2
5 ประโยคสนับสนุนรองซึ่งขยายประโยคสนับสนุนหลักที่ 2
6 ประโยคสนับสนุนหลักที่ 3
7-8 ประโยคสนับสนุนรองซึ่งขยายประโยคสนับสนุนหลักที่ 3
9 ประโยคสนับสนุนหลักที่ 4
10 ประโยคสรุป
Comments