ข่าวประชาสัมพันธ์
http://library.sau.ac.th/

https://sites.google.com/a/sau.ac.th/libraly/